Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật không muốn dừng nghỉ. xin hỏi, như vậy có hợp với yêu cầu phật pháp không?
Những năm gần đây tôi vì việc niệm Phật chưa đạt được nhất tâm bất loạn nên rất buồn rầu. Hiện tại tôi ở trong bệnh viện, nắm lấy cơ hội, bỏ đi tất cả sự giao tiếp, không muốn đọc sách, suốt ngày niệm Phật; lúc động cũng niệm, lúc tịnh cũng niệm; mọi thời khắc không rời danh hiệu Phật. Sau khi thực hành một tháng như vậy thì trong tâm vô cùng nhẹ nhàng. Hiện tại mỗi lần niệm Phật thì cảm thấy không muốn dừng nghỉ, càng niệm càng thấy đạo vị. Thật là pháp hỉ sung mãn! Xin hỏi, như vậy có hợp với yêu cầu Phật pháp không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 597

7/28/2022 1:06:16 PM
Bất luận tu theo pháp môn nào, Pháp hỉ sung mãn đều cần thiết vậy

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Niệm Phật        Bệnh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật