Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật là niệm phật tâm của mình, hay là niệm phật bên ngoài?
Niệm Phật là niệm Phật tâm của mình, hay là niệm Phật bên ngoài? Khi đang niệm Phật, đem tâm năng niệm và Phật sở niệm dung hợp thành một, vậy là Tâm, Phật không hai, tức tâm, tức Phật, niệm Phật tức là niệm Tâm. Như vậy mà niệm thì có chỗ nào sai lạc không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 447

8/5/2022 6:53:47 PM
Đoạn lý luận cao siêu của cư sĩ tuy có từ sách vở, nhưng bạn đối với tự tâm là cái gì, cái gì là ngoài tâm, cái gì là Phật tâm không hai, cái gì là tức tâm tức Phật, nếu không rõ tất cả ý nghĩa đó thì sai một li đi ngàn dặm. Thâm nhập bốn mươi năm mới tỏ chút “nội tâm”, đối với “tâm ngoại” vẫn chưa rõ ràng. Không bằng bất kể vấn đề là gì, nên tập trung tinh thần, nhất tâm niệm Phật, tự niệm tự nghe thì đạt được thực dụng. Nên biết rằng “đương niệm hiện tiền” rất khó nói, không cần tìm cầu bên ngoài thêm phiền toái. Bạn đối với nghĩa lý này trên hình thức là cao minh, nhưng thật ra là vọng niệm, vẫn là tri kiến của phàm phu. Nếu không đốn ngộ thì đừng bàn đến duy tâm Tịnh độ. Nên chân thật niệm Phật là ổn thỏa nhất.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Niệm Phật       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật