Phật Học Vấn Đáp

Mười sáu từ cương yếu của pháp môn niệm phật là gì?
Trong sách “Phật pháp đạo luận” có nói niệm danh hiệu Phật có mười sáu từ là khái quát cương yếu của pháp môn này. Xin hỏi mười sáu từ này là ở đâu?

8/5/2022 12:50:46 PM
Xem trong “Phật pháp đạo luận” ở trang sau cùng có một hàng ghi trong ngoặc đơn rất rõ ràng, đó là: “Chân vì sanh tử phát Bồ đề tâm, dĩ thâm tín nguyện trì danh niệm Phật”.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Luận       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp