Phật Học Vấn Đáp

Phải thực hành như thế nào mới đạt được minh tâm kiến tánh?
Niệm Phật mục đích để minh tâm kiến tánh, nhưng phải thực hành như thế nào mới đạt được minh tâm kiến tánh?

8/4/2022 11:14:12 PM
Niệm Phật đương nhiên có thể đạt minh tâm kiến tánh, con đường tắt của nó là mang nghiệp vãng sanh, thoát khỏi luân hồi. Phương pháp tu trong kinh A Di Đà đã nói rõ ràng, đại ý là theo Tín, Nguyện và Hạnh, thành khẩn niệm lục tự Nam mô A Di Đà Phật; đừng làm các việc ác, nên làm các điều thiện để trợ duyên, như vậy thì sẽ thành công.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp