Phật Học Vấn Đáp


Tu tịnh độ đến trình độ nào mới có thể đến mười phương thế giới để làm lợi ích cho chúng sanh?
Tu Tịnh độ đến trình độ nào mới có thể đến mười phương thế giới để làm lợi ích cho chúng sanh?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 550

8/4/2022 11:13:37 PM
Vãng sanh đạt được bất thối, nhất sanh chứng quả Phật, tự nhiên tùy ý qua lại mười phương thế giới. Điều đó không phải nói nhiều. Còn không thì chứng quả Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, v.v… Ở trong biệt giáo, hàng sơ địa Bồ tát có thể thị hiện ở trăm thế giới. Trụ trong sơ địa viên giáo trở lên thì có thể thị hiện khắp mười phương thế giới. Đây là nói theo thông thường, còn nếu như có nguyện vọng khác thì đó là vấn đề khác.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Giới        Tịnh Độ        Chúng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật