Phật Học Vấn Đáp

Theo kinh Pháp Hoa, kinh Duy ma cật, thì phương này đã có Tịnh độ, sao phải cầu Tây phương xa xôi làm gì?

10/6/2022 8:33:38 PM
Tuy có Thánh giáo nói ở cõi này đã có Tịnh độ, đồng xứ đồng thời không chướng ngại nhau, nhưng Duy ma chân ấn xuống đất, tuy hiện Tịnh độ, trong kinh Pháp Hoa tuy nói thường ở núi Linh thứu và các trụ xứ khác, mà hai kinh này đến phẩm cuối cùng hoàn toàn không thấy chỗ nào khuyên vãng sinh về cõi nước đó, đâu được cho rằng có lời nói về cõi Tịnh, liền nói rằng tôi sinh về nước đó ư? Xét kỹ nghĩa đó, e lý không đúng.

Trích từ:  Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận | Dịch Giả : Thích Pháp ChánhCâu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp