Phật Học Vấn Đáp


Sợ chết thì làm sao?
Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 588

9/9/2022 7:53:00 AM

Chúng ta ở Thế Giới Ta Bà này có sanh thì ắt sẽ có tử, nếu Quý Vị sợ chết thì phải cố gắng Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sanh đến Tây Phương rồi thì vĩnh viễn xa rời sáu đường luân hồi, khỏi chịu cái khổ sanh tử, đó mới là an lạc thật sự.

Khi chưa thoát khỏi sanh tử thì tất cả chuyện sống chết của Quý Vị đều nằm trong tay Diêm Vương, vậy bản lĩnh của Quý Vị ở đâu?

Thế anh vui vẻ cái gì?

Cứ coi như giàu sang thì sao nào?

Diêm Vương mà sợ Quý Vị sao?

Có kẻ giàu sang nào mà có thể thoát khỏi tay Diêm Vương chứ?


Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 .

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn ĐápNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật