Phật Học Vấn Đáp


Làm sao chuyển thù thành bạn?
Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 502

9/9/2022 6:55:29 AM

Vì không có trí tuệ mà oan gia đã chọc tức Quý Vị.

Quý Vị chỉ cần dùng lòng từ bi để hòa hợp với họ thì ai mà chẳng cảm hóa được?

Quý Vị có thể hóa độ oan gia như hóa độ người thân, chứng tỏ tâm phàm phu của Quý Vị đã diệt trừ, chỉ còn tâm Phật thôi. Phật chẳng có thù địch, Phật và ma là một mà thôi. Đừng nên tự mình làm mình đau khổ. Gặp chuyện không may, người có trí tuệ sẽ nghĩ theo chiều hướng tốt.

Kẻ nghiệp chướng nặng sẽ càng nghĩ càng tức, thế là lòng sanh phiền não lớn, đó chẳng phải là tự tìm khổ để chịu sao?

Tại vì không nghĩ về điều tốt và nghĩ cách giải quyết.


Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 .

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn ĐápNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật