Phật Học Vấn Đáp


Muốn chiếm trọn cái gì rẻ tiền nhất trong thiên hạ không?
Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 509

9/9/2022 6:47:56 AM
Chỉ cần Quý Vị Phát Tâm đến Chùa Linh Nham Sơn, thì liền có thể luôn luôn được mắt thấy Tượng Phật trang nghiêm, tai thì được nghe Thánh Hiệu vạn đức, lại được hội họp chung với chư thượng thiện nhân, như vậy thì sẽ gặt hái được vô lượng công đức, cái việc rẻ tiền nhất như vậy dưới gầm Trời này đều dành cho Quý Vị chiếm trọn hết rồi, đây là phước báo của Quý Vị.

Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 .

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn ĐápNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật