Phật Học Vấn Đáp


Phật giáo có khuynh hướng trọng nam khinh nữ, Ngài có cách nhìn như thế nào về vấn đề này?
Bạch Hòa thượng ! Lịch sử Phật giáo có khuynh hướng trọng nam khinh nữ, vậy kính hỏi Hòa Thượng, Ngài có cách nhìn như thế nào về vấn đề này, nhất là đối với xã hội bây giờ.
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Thích Nhuận Nghi | Xem: 509

8/16/2022 11:35:55 AM
Đó là cách nhìn của bạn. Bản thân tôi không có cách nhìn này. Người học Phật muốn có sự nhìn nhận vấn đề gì, trước phải có tâm bình đẳng, chẳng những xem người nam người nữ đều bình đẳng mà người cùng với súc sanh cũng bình đẳng, người với con trùng con kiến cũng bình đẳng. Chúng ta muốn học được cách nhìn này, nhất định tâm phải thanh tịnh, chẳng phân biệt đối xử kỳ thị. Nếu tâm không bình đẳng thì cách nhìn nhận dễ bị thiên lệch, sai lầm làm chướng ngại vấn đề, gọi là “nghiệp chướng.” Trong Kinh nói rằng: Trước lúc Thế tôn thành đạo xã hội Ấn Độ thời bây giờ có bốn giai cấp phân biệt đối xử không bình đẳng.

Sau đức Thế tôn thành đạo, Ngài xem tất cả mọi người trong bốn giai cấp đều bình đẳng như nhau, qua câu nói: “không có giai cấp khi máu tất cả chúng sanh cùng đỏ, nước mắt tất cả chúng sanh cùng mặn”, và Thế tôn tiếp nhận cho hết thảy mọi người trong bốn giai cấp xuất gia, coi bốn giai cấp đều bình đẳng như nhau, đây là điều chúng ta cần phải học tập. Thế gian có nhiều chủng loại chẳng giống nhau, bởi vì do chúng sanh tạo nghiệp không giống nhau, nghiệp báo hình thành rồi thì hiện tượng không có giống nhau, nên chẳng có đồng đẳng.
 

Trích từ:  Tịnh Độ Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Phật Giáo       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật