Phật Học Vấn Đáp

Có nên đi thọ giới không ?
Có một sư cô phát nguyện giảng Kinh, chuyên hoằng Tịnh Độ, lợi ích chúng sanh. Sư cô muốn thọ giới Tỳ Kheo Ni, nhưng lo sau khi thọ giới rồi không thể làm được điều giới luật “ra ngoài nhất định phải có người đồng hành”. Xin hỏi liệu có nên đi thọ giới không ?

8/13/2022 10:15:29 PM
Sự việc này, khi chúng tôi giảng Kinh đã từng nói rất nhiều, thọ giới cũng không đắc giới. Trước hết tôi hỏi bạn, Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp của bạn đã làm được chưa? Nếu những thứ đó đều chưa làm được thì thọ giới đó là giả. Y chiếu theo giáo huấn của Phật pháp, ba môn này làm được trước, sau đó mới thọ Tam Quy Ngũ Giới. Nó có thứ tự, giống như đi học vậy, lớp một, lớp hai. Bạn xem Tịnh Nghiệp Tam Phước chính là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự Sư Trưởng” là “Đệ Tử Quy”, “từ tâm bất sát” là “Cảm Ứng Thiên”, “Tu thập thiện nghiệp” là “Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo”. Ba môn này làm được rồi thì mới có thể nâng lên đến bước thứ hai. Bước thứ hai chính là cửa Phật, phía trước là thiện nam tử thiện nữ nhân của thế gianbước thứ hai là “Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới”. Đó là Tam Quy Ngũ Giới, “Sa Di Luật Nghi” thảy đều làm được rồi thì mới thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Đây là nâng lên trên có từng tầng bậc. Phía trước bạn chưa làm được những thứ này mà bỗng chốc đã nâng lên đến giới Tỳ Kheo Ni thì là giả, không phải thật. Đây là lừa mình dối người, nhất định phải hiểu điều này.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không


Thẻ
Giới        Tịnh Độ        Nguyện        Thập Niệm        Luật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi