Tác Giả

Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang


Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức,

Ðức Thế Tôn khen ông Mạn Thù Thất Lợi đồng tử rằng:” Hay thay! Hay thay! Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi lấy lòng đại bi yêu cầu Ta nói những bổn nguyện công.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ

Chân lý mà rỗng không và vi diệu, thì ý niệm tu tập bị dẹp bỏ, năm mắt hết soi, bốn trí mờ biết. Làm.... Xem Tiếp

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thiêm Túc

Tám chữ đề kinh có hai nghĩa thông và biệt. Bảy chữ ‘Bát-nhã Ba-la-mật đa Tâm’ là biệt đề, riêng.... Xem Tiếp

Bát Thức Quy Củ Tụng Trang Chú

Bát thức qui củ tụng Trang chú được cho là của ngài Huyền Trang hay đệ tử của ngài biên tập, là một.... Xem Tiếp

Bộ Bảo Tích Tập 2 - Quyển 41- 90

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: –Thế nào là Thi-la ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát mà Đại Bồ-tát vì Vô thượng.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 »»»