Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Xây Tượng Hay Cứu Tế
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Qua bài viết của cụ Tịnh Không về câu hỏi “Xây tượng hay Cứu tế”, chúng ta dễ dàng nhận ra các điểm sau : -Thứ nhất, người hỏi có ý thiên về mặt “thuần túy cứu tế” đồng với thuần làm từ thiện, ngầm ý cho rằng “xây tượng lợi ích chẳng bằng cứu tế”. Vì vậy nên cụ “nhẹ nhàng” bài xích tư tưởng này, nêu lên chỗ lợi ích không viên mãn của cái “cứu tế” theo tinh thần người hỏi, để so sánh với chỗ lợi ích của “xây tượng”. -Thứ hai, cụ là một vị tăng Hoằng pháp, đứng trên cương vị này, cụ luôn luôn coi trọng mọi thiện pháp dính líu tới Phật pháp hơn những thứ thiện pháp thuần mặt thế gian. Nói một....
Đọc Tiếp

Thiên Như Ðại Sư Khai Thị Niệm Phật 2
Đời Dao Tần, Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư thuật | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Sở dĩ Phật, Tổ ra đời vì độ chúng sanh; học giả chỉ lo việc lớn chưa xong, nếu đã phát minh đại sự (tức ngộ đạo), nên theo gương đấng Đại Giác hiện thân vào nơi khốn khổ, không hiềm đường sanh tử, mà độ khắp hàm linh. Nếu bậc đã ngộ đạt mà còn cầu sanh Tịnh Độ, đó chẳng qua là tâm niệm chán khổ tìm vui, không đoái đến kẻ đang ở trong vòng chìm đắm? Tôi dù ngu hèn, vẫn không thích làm như vậy!
Đọc Tiếp

Phóng Sinh Và Từ Thiện
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Trên thế gian này hội từ thiện nhiều hơn hội Lưu Thủy, con người chỉ biết thương đồng loại mà không biết thương muôn loài, từ bi của Phật pháp trải đến muôn vật, từ con người đến muôn thú đều là chúng sinh trong cõi luân hồi, nay người mốt thú, nếu thâm hiểu nghĩa luân hồi tất cứu trẻ sơ sinh, người già bệnh, người bần cùng hay cải thiện người ác đều đồng với hành phóng sinh. Từ thiện hàm nghĩa cứu tế những chúng sinh đau khổ và cần cứu ngay. Thử hỏi chúng sinh nào đau khổ nhất, nếu không là những chúng sinh mất thân người?, thử hỏi chúng sinh nào ngu muội và ác nhất (ác phải hiểu theo nghĩa....
Đọc Tiếp

Ái dục là gốc của sinh tử
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Đức Phật dạy: "Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nữ sắc, cũng đừng nói năng với họ." Đây là cách người nam đối xử với người nữ. Về cách người nữ đối xử với người nam thì có thể đảo lại: "Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nam sắc, cũng đừng nói năng với họ!" Nên biết ái dục là gốc rễ của sinh tử. Chúng sinh chịu khổ trong vòng luân hồi đều là do lòng ái dục mà ra. Truy cho cùng gốc ái dục thì nào phải chỉ mới có trong đời này, hay đã có từ 2, 3, 4 kiếp trước đâu. Nó đã có từ vô thỉ kiếp, khi sinh tử mới bắt đầu vậy. Đời đời kiếp kiếp, bỏ thân này sinh thân kia, đều do ái dục làm cho luân chuyển. Chỉ....
Đọc Tiếp

Người Mới Phát Tâm Học Phật
Đại Sư Ấn Quang | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tôi thường nói: Muốn được sự thật ích của Phật pháp, phải tìm nơi lòng kính sợ. Có một phần cung kính, tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phúc tuệ. Có mười phần cung kính, tiêu mười phần tội nghiệp, thêm mười phần phúc tuệ. Nếu không mảy may cung kính, thì sự tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải hoàn toàn không lợi ích, nhưng do tội khinh lờn ấy, trước phải bị nhiều kiếp đọa vào tam đồ. Đến khi tội hết, mới nương nơi nhân lành ấy, lại được nghe pháp tu hành, ăn chay niệm Phật, cầu về Tây Phương để thoát đường sinh tử? Nếu hiện đời nầy hết lòng thành kính, thì hiện đời có thể nương sức từ....
Đọc Tiếp

Đầu Tiên   Trở Lại  
1  2  3  4 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 4
Nếu bạn vẫn còn lòng yêu đương, tình ái trong quan hệ phụ mẫu, bạn bè, đồng sự, bà con..., thì trăm ngàn vạn kiếp bạn vẫn mãi ở trong luân hồi. Nếu có hạt giống Phật thì sự tu hành tương đối mau hơn.
Hòa Thượng Quảng Khâm
  • Contact