Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Gioi-Dinh-Hue-Chinh-La-Phap-Mon-Niem-Phat

Giới Định Huệ Chính Là Pháp Môn Niệm Phật
Pháp Sư Thích Tự Liễu | Dịch Giả :Cư Sĩ Bích Ngọc

Liên Trì Đại sư khai thị: "Giới Định Huệ chính là pháp môn Niệm Phật. Vì sao vậy? Giới có nghĩa là phòng ngừa những điều sai trái. Nếu có thể nhất tâm niệm Phật, chẳng dám làm ác, đó là Giới. Định có nghĩa là trừ tán loạn, nếu nhất tâm niệm Phật, tâm chẳng duyên theo cảnh bên ngoài, đó chính là Định. Huệ nghĩa là chiếu soi rõ ràng, giống như quán tiếng niệm Phật, từng chữ phân minh rõ ràng. Và quán năng niệm sở niệm đều chẳng thể được, đó chính là Huệ. Niệm Phật như vậy chính là Giới Định Huệ".

Liên Trì đại sư có viết một đôi liễn đặt trong Niệm Phật Đường. Ấn Quang đại sư khen đôi liễn này hay quá, nhưng chưa thấy người ta phổ biến nên Ấn Quang đại sư thường chép lại đôi liễn này tặng người ta. Dùng đức của đại sư để cảm động người chắc chắn sẽ sâu dầy. Đôi liễn đó như sau :

Chủ Cực Lạc lục bát đại nguyện chi từ tôn, tuyệt hạn lượng thọ mạng quang minh, bất ly đương xứ

Quá Sa Bà vạn triệu Phật bang chi Tịnh Độ, diệu trang nghiêm lầu đài trì chiểu, nguyên thị ngô hương

(Bốn mươi tám lời nguyện của đấng Từ tôn nơi cõi Cực Lạc, thọ mạng quang minh vô lượng chẳng rời nơi đây

Cõi Tịnh Độ cách Sa Bà vạn triệu cõi Phật, lầu đài ao báo vi diệu trang nghiêm vốn là quê cũ của ta)

Cuối cùng, thật ra bài báo cáo này chẳng phải do tôi viết, mà chỉ là gom lại các lời pháp ngữ của tổ sư đại đức liên quan đến tâm sanh tử, dùng phương thức báo cáo để cúng dường đại chúng. Sau đó xin thỉnh sư phụ thượng nhân giảng giải, khai thị. Những pháp ngữ này thật ra quá trọng yếu, như mỗi mũi kim đều đâm thấy máu, có thể giúp cho chúng ta niệm Phật [được tốt đẹp hơn]. Trong quá trình báo cáo nếu có gì sai sót, xin sư phụ thượng nhân và các vị đồng tu phê bình, sửa đổi cho đúng, mong đại chúng từ bi, bố thí hoan hỷ.
 
Trích từ: Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết, Cư Sĩ Bích Ngọc Tải Về

Nội Dung Tám Giới
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ

Ý Nghĩa Thọ Giới
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ

Giới Luật Là Thọ Mạng Của Phật Pháp
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Hương Giới Hạnh
Sa Môn Pháp Cự, Sa Môn Pháp Lập

Tam Quy Ngũ Giới
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân

Nghiêm Trì Giới Luật
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân