Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Nhung-Duc-Tanh-Cua-Phat-La-Gi...?

Nhưng Đức Tánh Của Phật Là Gì...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Luận Nhiếp-đại-thừa viết: Đức tánh của Phật-đà có 7 thứ mà ai niệm Phật cũng phải tưởng niệm những đức tánh ấy :

Trí tự tại. Nghĩa là trí tuệ thông đạt tất cả vạn hữu, hiểu rõ tâm lý và biết hết phương pháp điều phục tâm lý đó, tự do một cách tuyệt đối với sự chuyển biến vạn hữu.

Thân thường trú: Vì đã thể nhập thể tánh chân-như, giải thoát hết mọi hành tướng sinh diệt.

Tối vô lậu: Nghĩa là đã trừ sạch tất cả hiện hành và chủng tử của phiền não chướng và sở tri chướng.

Vô công dụng: Nghĩa là tất cả việc làm của một đức Phật phải làm, việc làm ấy đã hoàn toàn thuần thục nên chỉ nhậm vận phát khởi một cách không dừng nghỉ và không gián đoạn, chứ không còn phải tác ý và gia công (tác ý và gia công mới thành việc thì việc làm ấy đã phải có tánh cách gián đọan mà lại không có tánh cách phổ biến).

Đại Pháp lạc: Là thật hiện thế giới thanh tịnh (tịnh độ), có đủ và thọ dụng tất cả an lạc vi diệu của chánh-pháp đại-thừa.

Ly nhiễm ô: là ứng hiện trong các thế giới, sanh ra giữa cõi trần tục, nhưng hết thảy những gì của thế gian không thể ô nhiễm được.

Thành đại sự: Thị hiện tất cả thân hình cho đến thị hiện giáng sinh, thành đạo, niết-bàn để giáo hóa chúng sinh, ai chưa thành thục thì làm cho thành thục, ai đã thành thục thì làm cho giải thoát.
 
Trích từ: Người Xuất Gia
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Để Trở Thành Phật Tử Tại Gia, Hòa Thượng Thích Đức Thắng Tải Về

Bình Thường Niệm Phật Được Duyên Lành
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa

Chân Thật Niệm Phật
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa