Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật vãng sanh có phải từ bỏ vấn đề ăn thịt không?
Niệm Phật vãng sanh có phải từ bỏ vấn đề ăn thịt không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 445

8/6/2022 9:54:56 AM
Điều kiện vãng sanh chú trọng tại vấn đề niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, đây là chánh hạnh, ăn chay là trợ hạnh. Chánh hạnh là sự nghiệp trí tuệ, trợ hạnh là cái nhân của phước đức, có phước báo mà không có trí tuệ là không thể vãng sanh, có tuệ mà không có phước là lâm chung bị chướng ngại. Người tu hành không thể ăn trường chay cũng nên tu giới không sát sanh, có tam tịnh nhục và rau luộc trong nước thịt, gọi là nhục biên thái,[64] đều xem là phương tiện. Nếu như Phật giáo hóa gia đình, có điều kiện thì nên ăn chay. Không thể ăn chay do chưa thể Phật giáo hóa gia đình, cho nên sớm nỗ lực phấn đấu thay đổi. Không ăn chay vì điều kiện và hoàn cảnh không cho phép, không phải chủ trương muốn ăn thịt động vật.

_____________
Nhục biên thái, danh từ này chỉ tổ Huệ Năng sống chung với đám người đi săn, không có điều kiện ăn chay nên lấy rau luộc chung trong nồi thịt mà ăn.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Niệm Phật        Vãng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật