Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật vãng sanh và trì chú vãng sanh có gì khác biệt?
Kinh Lăng nghiêm nói: “Người trì chú lúc lâm chung thì có thể tùy ý vãng sanh trong mười phương quốc độ, sẽ không còn bị đọa lạc”. Niệm Phật vãng sanh và trì chú vãng sanh có gì khác biệt?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 526

8/6/2022 9:44:38 AM
Người mới học Phật chưa rõ giáo lý thì cần có phương tiện để tu học, học pháp môn nào thì thực hành theo pháp môn đó. Sau khi biết được phương pháp tu học một tông rồi mới nghiên cứu thêm kinh điển khác. Bạn đã tu Tịnh độ, thì nên học thông suốt ba bộ kinh Tịnh độ, nghi vấn tự nhiên bớt dần. Kinh Lăng nghiêm là kinh điển Thiền tông, nội dung vô cùng thâm sâu, không phải là chỗ thấy biết của kẻ sơ học. Mười phương quốc độ tùy ý vãng sanh không phải là cảnh giới của bạn. Chân thật niệm Phật thì sẽ có một ngày thấy rõ bản lai diện mục.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Trì Chú        Lâm Chung        Vãng Sanh        Thập Niệm        Niệm Phật       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật