Phật Học Vấn Đáp


Nếu như chúng ta đều vãng sanh cực lạc hết thì thế giới ta bà sẽ không còn người. có phải vậy không?
Có người nói, nếu như chúng ta đều vãng sanh Cực lạc hết thì thế giới Ta bà sẽ không còn người. Có phải vậy không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 478

8/6/2022 9:13:04 AM
Chúng sanh trong thế giới vô lượng, do vì nghiệp lực dẫn dắt, chết chỗ này mà sanh chỗ kia, qua lại không chướng ngại, làm sao mà không còn có người? Nếu không còn người cũng không đáng tiếc. Giống như tội nhân trong tù được thả ra toàn bộ, lẽ nào còn có tội nhân do dự không muốn thoát ra? Tam giới không an, giống như nhà lửa. Nếu như chúng ta vãng sanh toàn bộ thì rất đáng vui mừng.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Cực Lạc        Giới        Vãng Sanh        Ta Bà       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật