Phật Học Vấn Đáp

Niệm chú vãng sanh và niệm phật a di đà có khác biệt gì về công dụng không?
Niệm chú Vãng sanh và niệm Phật A Di Đà có khác biệt gì về công dụng không?

7/28/2022 12:51:25 PM
Công dụng chú Vãng sanh và niệm A Di Đà không có gì khác biệt, khác nhau là cấp độ nhiều hay ít và khó hay dễ mà thôi.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Vãng Sanh        A Di Đà       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp