Phật Học Vấn Đáp


Tại sao Niệm Phật mười mấy năm mà vẫn không đạt được lợi ích của Phật Pháp?
Đại Sư Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 396

9/9/2022 8:50:22 AM

Việc tu hành phải hòa hợp với cuộc sống hàng ngày, ngày thường không kiểm thảo hành vi, tật xấu cũ không chịu sửa, khi thói quen xấu càng nhiều thì chướng ngại sẽ càng nhiều lên.

Như vậy thì Niệm Phật còn không đủ sức để tiêu trừ nghiệp chướng, đâu thể tăng phước huệ được?

Phải trừ bỏ những suy nghĩ tà ác, thay đổi tật xấu, hoàn thiện nhân phẩm thì tu lúc nào được lợi ích lúc ấy. Tuy rằng bây giờ có thể bạn chưa thấy rõ mặt tốt, nhưng giống tịnh nghiệp đã được trồng sâu rồi, chỉ đợi đến khi hoa nở gặp Phật.


Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 .

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Niệm Phật       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật