Phật Học Vấn Đáp

Quý Vị có biết Phật Đà đang vì Quý Vị mà rơi nước mắt không?

9/9/2022 8:49:59 AM

Phật Đà có lòng Đại Bi, Quý Vị chưa được giải thoát, vẫn chịu khổ trong sáu đường, thì vô lượng các Phật đang lo âu cho Quý Vị.

Cũng giống như con cái có bệnh tình, hoặc cố ý phạm pháp thì bậc làm Cha Mẹ sao có thể không rơi nước mắt được?

Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 . Đại Sư Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng ThưCâu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp