Phật Học Vấn Đáp


Người tu Tịnh Độ trước khi chết có những điềm lành gì không?
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ | Xem: 591

8/25/2022 2:45:58 PM
Khảo cứu di tích vãng sanh của các bậc thánh hiền xưa nay, ta biết có mười một (11) thoại tướng sau: 

1. Nhất tâm bất loạn: Tâm niệm được chăm chú vào một cảnh. 
2. Biết trước thời chết đã đến. 
3. Tịnh niệm không mất, tức là tâm niệm chỉ ưa cõi Tịnh Độ và quyết chí bỏ cõi Ta bà. 
4. Biết trước mà lo tắm rửa và thay quần áo. 
5. Tự mình niệm Phật, hoặc niệm có tiếng hay niệm thầm. 
6. Ngồi ngay thẳng, hoặc đứng và chắp tay mà ra đi. 
7. Có mùi thơm lạ khắp nhà. 
8. Có hào quang sáng soi vào thân thể. 
9. Nhạc trời trỗi giữa hư không. 
10. Tự nói ra bài kệ để khuyên đồ chúng (đệ tử). 
11. Mỉm cười, hoặc gật đầu, hoặc chớp mắt rồi tắt thở. 

Nếu có đủ mười một điều tốt trên đây chắc chắn vãng sanh ở phẩm vị cao.  Chỉ có một vài điều tốt thôi cũng được vãng sanh. 
 

Trích từ:  Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Tịnh Độ       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật