Phật Học Vấn Đáp

Được nhất tâm trong một ngày đến bảy ngày nhưng sau đó lại không nhất tâm. Như thế có được vãng sinh không?
Nhất tâm không loạn một ngày đến bảy ngày liền được vãng sinh. Hoặc được nhất tâm trong một ngày đến bảy ngày nhưng sau đó lại không nhất tâm. Như thế có được vãng sinh không?

8/18/2022 6:57:13 PM
Đã có thể nhất tâm thì về sau tâm ít tán loạn, chắc chắn không đến nỗi tán loạn nhiều. Như Nham Hồi ba tháng không trái với điều nhân, lẽ nào sau ba tháng lại trở thành người ác? Những người ấy trong tâm dù có vọng niệm sinh khởi mà cũng như lò hồng rơi điểm tuyết, chưa tới thì đã tan. Sao lại không được vãng sinh?
 

Trích từ:  Tịnh Độ Vựng Ngữ | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Minh ThànhCâu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp