Phật Học Vấn Đáp

Nếu có người thân không tin Phật pháp, gặp phải những việc này thì làm thế nào khéo léo giúp đỡ họ ?

8/14/2022 7:57:20 AM
Hãy đem những đạo lý, sự thật nhân quả này, có thể thường xuyên nói cho họ nghe, những tư liệu này rất nhiều, xưa nay trong ngoài nước đều có thể giới thiệu cho họ. Phân lượng rất nhiều, nếu họ không muốn tiếp nhận thì hãy ngẫu nhiên chọn ra những phần đặc sắc, chia đoạn ra, thường hay cung cấp cho họ một chút, dần dần họ sẽ giác ngộ, sẽ quay đầu. Có tâm giúp đỡ họ, đây là thiện ý rất tốt.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh KhôngCâu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp