Phật Học Vấn Đáp


Chỉ muốn làm A La Hán thì cũng có thể niệm Phật cầu sanh Tây Phương không?
Xin hỏi nếu không muốn thành Phật mà chỉ muốn làm A La Hán thì cũng có thể niệm Phật cầu sanh Tây Phương không ? Nói thật ra, làm Lão sư rất cực khổ, làm học trò rất hạnh phúc, do đó liệu có thể vẫn cứ đến Tây Phương Cực Lạc để làm học trò thôi mà không muốn tốt nghiệp, vậy có được không ?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 512

8/14/2022 7:43:28 AM
Vậy thì không đi được, vì sao vậy? Không tương ưng với tánh đức, đây là cách nghĩ tự tư tự lợi, tự tư tự lợi thì không đến Thế Giới Cực Lạc được. Cho nên khi bạn đi thi thì Ngài sẽ không lựa chọn bạn, bạn trái với điều kiện của Ngài. Mọi người học Phật đối với việc thành Phật, đối với ý nghĩa của chữ Phật này không có lý giải chính xác, không làm cho rõ ràng nên bạn mới có nhiều câu hỏi và nghi hoặc như vậy. Nếu thật sự làm cho rõ ràng, làm cho tường tận thì những nghi ngờ này của bạn hoàn toàn không có nữa. Cho nên vẫn phải tiếp tục không ngừng nghe Kinh, trong “Kinh Hoa Nghiêm” nói rất rõ ràng, rất tường tận.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Nghiệp        Hạnh        Hộ Pháp        Tây Phương        Niệm Phật       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật