Phật Học Vấn Đáp


Người sáng lập Pháp Luân Công đã làm những gì, vì sao bị nhà nước cấm đoán?
Nhà nước đã công khai rõ ràng Pháp Luân Công là tà giáo, nghiêm cấm tu luyện. Nhưng vì bản thân con trong tu luyện thấy có lợi ích, cho nên vẫn không có cách gì tiếp nhận được cách nghĩ này, thân tâm đều vô cùng khổ sở. Rốt cục người sáng lập Pháp Luân Công đã làm những gì, vì sao bị nhà nước cấm đoán? Từ năm 2003 con nhìn thấy đĩa giảng Kinh của Lão Pháp Sư càng nên khởi lên hi vọng với việc học Phật. Nhưng trong tâm con vẫn kiên định với Pháp Luân Công là pháp môn bất nhị, lại khiến cho con không thể y theo lời của Pháp sư mà tu học, ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, một mặt khát vọng vãng sanh Thế giới Cực Lạc, một mặt lại không có cách gì cắt bỏ được Pháp Luân Công, con không biết phải nên làm sao.
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 487

8/14/2022 6:46:08 AM

Tôi khuyên bạn hãy đem cuốn sách nhỏ “Nhận Thức Phật Giáo” ra đọc mấy lượt. Tôi biết có rất nhiều người học Pháp Luân Công, sau khi xem cuốn sách nhỏ này thì quay đầu, vì biết rồi. Đây chính là như trong ngạn ngữ nói “không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng”, so sánh Pháp Luân Công với Phật pháp thì bạn sẽ thấy rõ, không cần người khác phải nói với bạn. Thành tựu của Pháp luân công, trong tưởng tượng của tôi là thuộc về sức khỏe thân thể, giống như tập Thái Cực Quyền vậy, có thể giúp cho thân thể khỏe mạnh. Nhưng nó có tác dụng phụ, hơn nữa tác dụng phụ rất lớn, bạn không luyện thành công thì rất hạnh phúc, nếu bạn luyện thành công thì phiền phức có thể rất lớn. Khi xưa tôi ở Úc gặp một người luyện Pháp Luân Công, anh ấy luyện thành công rồi, anh nói với tôi, trên rốn bụng của anh ấy có một pháp luân, dùng tay sờ vào cũng cảm nhận được. Tôi đã hỏi anh, một người bình thường thì trên rốn có cái này không? Anh nói không có. Tôi nói đã là người bình thường không có mà anh có cái này, đây chính là bệnh, anh không bình thường, anh mới hiểu rõ. Tôi nói vậy cách làm thế nào? Thứ này là gì? Tâm tưởng sự thành, anh ngày ngày nghĩ đến thứ đó thì nó sẽ tưởng thành thôi. Bây giờ anh phải bỏ nó đi thì anh mới khôi phục lại bình thường, nếu không phiền phức của anh sẽ rất lớn. Tôn giáo thuộc về Chánh Giáo, đều là dạy bạn làm người bình thường, không dạy bạn làm người trái với bình thường. Bạn phải hiểu điều này. Những vấn nạn của nó không chỉ là những điều này, có rất nhiều, bạn phải tự mình tỉ mỉ mà quan sát.

Bạn đã muốn cầu sanh Thế Giới Cực Lạc, điều kiện để đến Thế Giới Cực Lạc, ở trong “Kinh Vô Lượng Thọ” nói rất rõ ràng: “Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm”, bạn vẫn xen tạp Pháp Luân Công thì bạn không đến được Thế Giới Cực Lạc. Đây là nói lời thật với bạn. Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong “Niệm Phật Viên Thông Chương” đã nói với chúng ta, bí quyết niệm Phật là: “Thâu nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục”. Đây là bí quyết niệm Phật. Tịnh là thanh tịnh, không có hoài nghi, không có xen tạp thì mới gọi là Tịnh niệm, tiếp nối chính là không gián đoạn. Đây là pháp môn niệm Phật. Hơn nữa Phật đã giảng rất rõ ràng, Tổ sư càng nhấn mạnh “Trì giới niệm Phật”. Phật đã nói cho người học Phật chúng ta: “Lấy giới làm Thầy, lấy khổ làm Thầy”. Cho nên chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh Tịnh Nghiệp Tam Phước, đặc biệt nhấn mạnh ba cái gốc Nho Thích Đạo, đây là điều mà bạn phải nên học thật sự, sẽ có lợi ích lớn đối với bạn. Bạn luyện Pháp Luân Công không có lợi ích cho bạn, tự bạn nên nghiêm túc mà suy nghĩ. Học “Đệ Tử Quy” là giáo dục luân lý, “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” là giáo dục nhân quả, “Thập Thiện Nghiệp Đạo” là giáo dục Phật Đà. Bạn cắm ba cái gốc này, rễ sâu gốc vững, thành Thánh, thành Hiền, thành Phật, thành Bồ Tát. Những điều này chẳng liên quan gì đến Pháp Luân Công, bạn nhất định phải biết. Hi vọng bạn đọc cuốn sách nhỏ “Nhận Thức Phật Giáo” nhiều lần.


Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Cực Lạc        Giới        Vãng Sanh        Hộ Pháp        Học Phật       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật