Phật Học Vấn Đáp


Chuyên nghe “Kinh Vô Lượng Thọ”. Nếu nghe “Kinh Hoa Nghiêm” thì có xen tạp không ?
Ba người chúng con phát tâm tịnh khẩu tĩnh tu ba năm, mỗi ngày chuyên niệm Phật hiệu, lạy Phật, chuyên nghe “Kinh Vô Lượng Thọ”. Nếu nghe “Kinh Hoa Nghiêm” thì có xen tạp không ạ? Có nhất định cần mỗi ngày tụng “Kinh Vô Lượng Thọ” không? Nếu trong thời gian tĩnh tu mà khởi nghiệp chướng thì đối trị như thế nào ?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 705

8/14/2022 6:33:49 AM

Việc này tương đương với bế quan rồi. Ba người phát tâm tịnh khẩu tĩnh tu ba năm, việc này không khác gì bế quan. Công khóa mỗi ngày chính là niệm Phật, lạy Phật, chuyên nghe “Kinh Vô Lượng Thọ”, không cần nghe “Kinh Hoa Nghiêm”, chuyên nghe “Kinh Vô Lượng Thọ”, nghe xong một lượt thì nghe lại từ đầu, như vậy là được. Tụng “Kinh Vô Lượng Thọ” đương nhiên tụng càng thuộc càng tốt, có thể tụng thuộc thì đương nhiên càng tốt hơn. Ba năm là khoảng một ngàn ngày, một ngày tụng một biến “Kinh Vô Lượng Thọ” thì ba năm tụng được một ngàn biến, một ngày tụng hai biến thì được hai ngàn biến. Hai ngàn biến là có thể tụng thuộc rồi, không có vấn đề gì, tôi tin là có thể tụng thuộc được. Cũng có người một ngày tụng năm biến, cũng rất tốt, các bạn tự mình liệu tính tình hình mà nghiêm túc tu học cho tốt.

Còn trong thời gian tĩnh tu mà nghiệp chướng hiện tiền, việc này rất có khả năng, vì sao vậy? Mỗi người từ vô lượng kiếp đến nay không biết đã kết bao nhiêu oán thù với chúng sanh, khi bạn không dụng công thì họ không tìm bạn, vì sao vậy? Họ chờ cơ hội để báo thù. Khi bạn dụng công, bạn muốn vãng sanh, muốn rời khỏi Thế giới Ta Bà, họ sẽ lo lắng. Khi lo lắng thì họ sẽ đi tìm bạn để gây phiền phức. Lúc này bạn phải có phương pháp đối trị. Bình thường bạn vào tu học trong đạo tràng nhỏ, ba người không cần quá lớn, bạn cần làm một bài vị oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp để cúng, mỗi ngày đem công đức tu hành đều phải hồi hướng cho họ. Hi vọng hóa giải xung đột, không nên oan oan tương báo, oan oan tương báo thì hai bên chúng ta đều khổ sở, tôi mà thành tựu thì bạn cũng thành tựu, mọi người cùng tu hành. Thông thường hầu như tuyệt đại đa số họ đều có thể đồng ý, như vậy họ sẽ giám sát đốc thúc bạn, mỗi ngày bạn phải thật dụng công, nếu bạn không dụng công thì họ sẽ đến gây phiền phức cho bạn. Cho nên khi đến gây phiền phức thì bạn phải nhanh chóng dụng công, bạn biết là họ đang đốc thúc bạn. Phương pháp này là cách làm rất hữu hiệu, ba năm thật sự thành công.

Thật sự cầu vãng sanh, như vậy sau ba năm thì không có vấn đề gì. Nếu lại phát nguyện hoằng pháp lợi sanh, những oan gia trái chủ đó của bạn đều biến thành hộ pháp. Ba năm đã cắm được nền tảng này, nghe Kinh, mỗi ngày nghe Kinh, mỗi ngày đọc Kinh, bạn sẽ nghe rất thuộc, đọc rất thuộc, tâm định rồi thì sẽ có chỗ ngộ. Sau này cả đời chuyên giảng “Kinh Vô Lượng Thọ”, chuyên hoằng “Kinh Vô Lượng Thọ”, là việc tốt. Chúng tôi có thể tin tưởng chư Phật hộ niệm cho bạn, Long Thiên Thiện Thần sẽ phù hộ bạn, oan gia trái chủ của bạn sẽ tha thứ cho bạn, sẽ không đến chướng ngại.


Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Niệm Phật        Hoa Nghiêm        Tử        Nghiệp        Chướng       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật