Phật Học Vấn Đáp


Vào tháng Bảy hằng năm, tăng thêm mấy lần đọc tụng Kinh Địa Tạng thì có xem là xen tạp không?
Chúng con cộng tu nhóm nhỏ, vào tháng Bảy hằng năm, tăng thêm mấy lần đọc tụng Kinh Địa Tạng thì có xem là xen tạp không?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 365

8/12/2022 5:18:09 PM
Tháng Bảy thường là tháng siêu độ cho chúng sanh trong thế giới u minh, đây là chuyên làm cho họ. Nhưng công khóa của chính mình thì không được giảm bớt, đọc thêm mấy lần bộ Kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ, vậy là đúng rồi. Trước đây khi Đại Sư Ấn Quang còn tại thế, Ngài dạy người, thế giới đã loạn rồi, đồng tu niệm Phật chúng ta mỗi ngày sau khi xong thời khóa sáng tối thì niệm một ngàn danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát. Một ngàn danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát này là chuyên để hồi hướng cho những khu vực bị tai nạn ở thế gian này, đây là niệm cho họ. Đây là việc tốt, cho nên không tính là xem tạp, là tự hành hóa tha. Công khóa của chính chúng ta là thuộc về tự hành, nghiêng nặng ở tự hành; chúng ta tụng thêm Kinh Địa Tạng, niệm thêm danh hiệu Bồ tát Quán Âm, đây đều là lợi tha, tự tha hai bên đều có lợi.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Địa Tạng        Tụng Kinh        Thập Niệm       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật