Phật Học Vấn Đáp

Mỗi ngày chỉ niệm phật được một vạn hai ngàn. không biết như vậy về sau có thành tựu không?
Đệ tử cảm thấy tàm quí, vì việc nhà quá bận nên mỗi ngày chỉ niệm Phật được một vạn hai ngàn, còn bất cứ những gì khác thì đều không nhớ, không biết như vậy về sau có thành tựu không?

7/28/2022 1:34:05 PM
Cái quý của pháp môn tu là tinh xảo chứ không cần nhiều, như vậy về sau sẽ rất tốt. Tôn giả Châu lợi bàn đà già nhờ nhớ hai chữ “chổi quét” mà chứng quả, vậy người niệm vạn đức hồng danh chẳng lẽ lại không thành tựu? Cổ đức dạy: “Chí thành niệm Phật chớ có thay đổi phương pháp”. Tuy cư sĩ chưa biết gì nhiều, chỉ biết niệm Phật, nhưng điều này còn cao hơn những người chỉ lý luận suông, như vậy nhất định thành tựu.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi