Phật Học Vấn Đáp


Cứ tụng Kinh Vô Lượng Thọ cho tốt, tu cho tốt thì cũng bằng với tu Bồ-tát đạo, như vậy có đúng không ?
Đệ tử đã thọ Bồ tát giới, nhưng bốn tháng rồi không tụng Bồ tát giới văn. Con cho rằng cứ tụng Kinh Vô Lượng Thọ cho tốt, tu cho tốt thì cũng bằng với tu Bồ tát đạo, như vậy có đúng không ?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 448

8/12/2022 5:09:03 PM
Đúng vậy, nhất tâm niệm Phật, thọ trì Kinh Vô Lượng Thọ, giới luật cũng đều ở trong đó. Hiện nay thật ra mà nói, thọ giới đều là hữu danh vô thực, Tam Quy Ngũ Giới bạn đều học không tốt, Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng không làm được thì Bồ tát Giới chính là hữu danh vô thực, đó không phải là chân thật. Cho nên quan trọng nhất, người học Phật tại gia chúng ta xem trọng Đệ Tử Quy, xem trọng Thập Thiện Nghiệp Đạo thì là chân thật trì giới rồi.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Thập Niệm        Tụng Kinh        Giới        Bồ Tát       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật