Phật Học Vấn Đáp

Con muốn sớm ngày vãng sanh, đồng tu mắng con không quan tâm đến họ. Xin sư phụ khai thị.
Đệ tử chuyên nghe lão Pháp sư giảng kinh, một lòng vì chúng sanh, vì chánh pháp cửu trụ, các lão Bồ tát ở đạo tràng vô cùng tin cậy con, nhưng họ không nhìn thấu, không buông xuống được. Con muốn sớm ngày vãng sanh, dùng thân giáo để giúp mọi người. Các lão Bồ tát kiên quyết không đồng ý, mắng con tự tư, không quan tâm đến họ, chỉ muốn vãng sanh. Xin sư phụ khai thị.

8/12/2022 5:08:21 PM
Đây cũng là công phu, cũng là thị hiện, chân thật có thể làm được điều này cũng là thuộc về hoằng pháp lợi sanh, làm chứng minh. Nói rõ với mọi người việc vãng sanh không phải là giả, tôi làm cho các vị xem, cũng sẽ độ được rất nhiều người. Giống như việc vãng sanh của phu nhân của lão cư sĩ Hà Đông ở Hồng Kông, mẹ của Hà Thế Lễ vãng sanh, thoại tướng rất đẹp, bạn xem bà ấy độ biết bao nhiêu người! Cả nhà Hà Thế Lễ đều là tín đồ kiền thành của Cơ Đốc giáo, còn người mẹ thì niệm Phật. Nhưng họ cũng rất tân tiến, ông rất hiếu thuận với cha mẹ, trong nhà người nào có tín ngưỡng của người đó, không làm chướng ngại lẫn nhau. Khi người mẹ vãng sanh đã làm ra thị hiện, cả nhà Hà Thế Lễ đều niệm Phật, vì sao vậy? Xem thấy đây là thật, không phải giả. Đây là sau cùng độ cả nhà họ, dùng phương pháp vãng sanh để thị hiện cho họ xem thì họ không thể không tin tưởng.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không


Thẻ
Buông        Vãng Sanh        Khai Thị        Thập Niệm        Bồ Tát       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi