Phật Học Vấn Đáp


Người niệm phật lúc lâm chung không thấy tướng lành xuất hiện, tâm sanh nghi ngờ. Bấy giờ nên thế nào?
Người niệm Phật lúc lâm chung không thấy tướng lành xuất hiện, tâm sanh nghi ngờ. Bấy giờ nên thế nào?
Thanh Ngộ Khai Trước | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn | Xem: 439

8/11/2022 7:51:35 AM
Lúc lâm chung có điềm lành ứng hiện như tự biết giờ chết, thấy hoa sen, nhạc trời trong hư không, mùi hương lạ lan tỏa đầy phòng. Đó đều là do cảm ứng mà có. Nhưng hoặc là ẩn hoặc là hiển, không nhất định. Cần phải biết nhân thật thì quả thật, chẳng cần phải nghi ngờ. Bấy giờ chỉ nên buông bỏ tất cả tạp niệm, nổ lực nhất tâm niệm Phật. Lúc lâm chung niệm Phật mạnh mẽ không gián đoạn, người tạo tội thập ác còn được vãng sanh Tịnh Độ, huống gì người thường ngày đã phát nguyện tu tập niệm Phật?

Trích từ:  100 Câu Hỏi Đáp Về Việc Niệm Phật.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Niệm Phật        Lâm Chung       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật