Phật Học Vấn Đáp


Xin cho một lời chỉ dạy thêm về việc niệm phật chẳng được nhất tâm.
Xin cho một lời chỉ dạy thêm về việc niệm Phật chẳng được nhất tâm.
Thanh Ngộ Khai Trước | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn | Xem: 382

8/11/2022 7:51:35 AM
Tôi thường thấy việc niệm Phật, chưa hẳn phải hành công phu sáu thời không gián đoạn. Chỉ cần trong một thời niệm hai, hoặc ba cây hương mà thôi. Ví như có các việc khác, nên sắp xếp ổn thỏa rồi mới niệm Phật. Trong tâm đã không lo thì vạn sự chẳng cần đoái hoài đến. Bấy giờ mới ngồi xuống bồ đoàn, phấn chấn tinh thần, khẩn cấp khởi một niệm chuyên chú nơi Phật. Từng câu, từng câu không gián đoạn. Như thế, đâu khó gì trong một hai cây hương mà không đạt được nhất tâm?

Trích từ:  100 Câu Hỏi Đáp Về Việc Niệm Phật.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Niệm Phật       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật