Phật Học Vấn Đáp

Thế nào là xá lợi?
Có người nói xá lợi chỉ là viên đá; có kẻ nói một hạt xá lợi có thể biến thành hai; lại có người đồn xá lợi có thể biến mất. Xin Hòa Thượng giải thích cho.

8/7/2022 8:32:50 PM

Xá lợi có được là do con người tu hành, nghiêm trì Giới Luật không sát sanh, không trộm cắp, và chủ yếu là không tà dâm. Không tà dâm thì "bảo bối" nơi thân mình không bị tiêu hao mất; "bảo bối" này, tôi tin rằng các bạn đều biết rõ. Bởi vậy, trọng yếu là ở sự trì Giới Luật. Căn bản của sanh mạng chúng ta là vật gì, tôi không cần phải nhiều lời. Nếu các bạn có thể giữ Giới Không Tà Dâm, thì tự nhiên bạn sẽ có xá lợi quang minh, xán lạn, kiên cố hơn cả kim cương!

Nói rằng xá lợi một hạt biến thành hai hạt, đó chỉ là truyền thuyết. Bởi tôi chưa học qua môn Hóa học, chưa làm thực nghiệm, chưa thí nghiệm xem xá lợi như thế nào, nên chưa có kinh nghiệm.

Tôi chỉ có thể cho các bạn biết rằng nếu các bạn nghiêm trì Giới Luật thì các bạn sẽ có xá lợi. Không trì Giới thì không có xá lợi. Ðây là việc không thể giả mạo, hay mạo xưng đặng. Ðó là điều tôi hiểu!

Trích từ:  Hoa Sen Ngày Xuân. Hòa Thượng Thích Tuyên HóaCâu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp