Đại Sư Đạo Nguyên

No Record FoundKhông trừ sạch tham, sân, si, thì không có cách gì khai trí huệ đâu!
Hòa Thượng Quảng Khâm