Tác Giả

Mạt Nhân Đạo Quang


Công Đức Đặc Thù Của Bồ Tát Địa Tạng,

Tất cả Bồ-tát, như Bồ-tát Quán Thế Âm, thị hiện cứu độ chúng sinh ở thế giới này, mang hình tướng của người cư sĩ tại gia, như tướng Bạch Y Đại Sĩ,.... Xem Tiếp

Danh Đức Của Bồ Tát Địa Tạng,

Trong Phật pháp, Bồ tát y theo đức lập tên, không giống như tên của người thường, chẳng liên quan gì đến tâm hạnh của bản thân. Người Trung Quốc biết.... Xem Tiếp

Địa Tạng Vương Bồ Tát Cứu Độ Chúng Sinh Không Để Bị Đọa Vào Địa Ngục,

Bồ-tát Địa Tạng thị hiện cứu độ chúng sinh trong đời ác năm trược, chúng sinh khổ não nhất vẫn là chúng sinh trong địa ngục, cho nên sức bi nguyện của.... Xem Tiếp

Vô Niệm Không Phải Là Đoạn Niệm,

Rất nhiều người tự vỗ ngực cho rằng mình am tường phương pháp giải thoát của Đức Phật, rồi dùng một chút ít hiểu biết tầm thường, tùy tiện lí.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Niệm Phật Dẫn Đi Khỏi Luân Hồi

Trong kinh điển đại thừa hay tiểu thừa, đức Thế Tôn đều có nói rõ mười pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ,.... Xem Tiếp