Tác Giả

Cư Sĩ Như Hòa


Ba Điều Trọng Yếu Để Cầu Con,

Thứ nhất giữ thân tiết dục để vun bồi Tiên Thiên. Thứ hai là giữ vẹn luân thường, tích đức để lập nền phước, thứ ba là khéo dạy từ khi còn trong thai.... Xem Tiếp

Bà Lão Cúng Đèn,

Thuở đức Phật tại thế, có một câu chuyện như thế này: Thuở đức Phật trụ thế, có một phụ nữ rất nghèo túng, nghèo tới mức độ nào? Ăn mày, đi xin ăn,.... Xem Tiếp

Ba Nguyên Nhân Của Bịnh Tật,

(Buổi sáng 25-2-99) Nguyên nhân của bịnh tật gồm có ba loại: Loại thứ nhất là nguyên nhân thuộc về sinh lý (thuộc về phương diện sinh vật học).  Kinh.... Xem Tiếp

Bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình,

Muốn nói đến “hộ quốc tức tai” thì trước hết phải biết là “hộ quốc” (giữ gìn đất nước) như thế nào? “Tức tai” (dứt trừ tai nạn) như thế nào? Là vì.... Xem Tiếp

Bàn Về Niệm Phật Tam Muội,

Ông Chương Khiết Chi ở Toàn Thành kể rằng cha mình là cụ Vũ Hành, suốt đời thực sự tu hành, lâm chung ngồi niệm Phật qua đời, và mẹ ông ta là bà Vũ.... Xem Tiếp

Bát Khổ,

Kinh A Di Đà dạy: “Từ đây đi về phương Tây qua khỏi mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu là A Di Đà, nay đang.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1

Trước hết, chúng tôi nói đại lược cội nguồn [tác phẩm này] cho quý vị biết. Kinh này là do Bổn Sư.... Xem Tiếp

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 2

Nếu vọng tâm ấy tạo ra nghiệp niệm A Di Đà Phật, quý vị hãy nghĩ xem: Nghiệp ấy là thiện nghiệp hay.... Xem Tiếp

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3

“Bồ Tát liễu tri chư Phật, cập nhất thiết pháp, giai duy tâm lượng” (Bồ Tát biết rõ chư Phật và hết.... Xem Tiếp

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4

Đây là nói tới điều cảm ứng cuối cùng, tức “phu tù thoát nạn” (bị giam cầm được thoát nạn). Khi gặp.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »»»