Tác Giả

Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

1. Ba Điều Trọng Yếu Để Cầu Con
2. Ba Nguyên Nhân Của Bịnh Tật
3. Bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình
4. Bàn Về Niệm Phật Tam Muội
5. Bát Khổ
6. Biết Quả Sợ Nhân Nên Cẩn Thận Gặp Duyên Đụng Cảnh Gắng Tu Tập
7. Buông Xuống Vô Lượng Pháp Đi Sâu Vào Một Môn
8. Căn Nguyên Của Bịnh Tật
9. Cảnh Tỉnh Mạng Người Vô Thường
10. Cầu Cảm Ứng
11. Cầu Sanh Tịnh Độ Là Tiểu Thừa Hay Đại Thừa...?
12. Chẳng Hiểu Giáo Tướng Thì Khó Thể Bàn Chuyện Có Không
13. Chỉ Có Pháp Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Thẳng Tắt Nhất
14. Chỉ Dạy Thiết Yếu Về Lúc Lâm Chung
15. Chỉ Ra Nỗi Nguy Hiểm Trong Nẻo Luân Hồi
16. Chư Phật Bồ Tát Giúp Đỡ Chúng Sanh Đang Bị Khổ Nạn Như Thế Nào...?
17. Chưa Chứng Chân Như Thì Đối Với Lý Nhân Duyên Phải Rất Cẩn Trọng
18. Có Cực Lạc Tịnh Độ Hay Không...?
19. Có Người Nói Thời Mạt Pháp Cũng Là Lúc Đại Kiếp Sắp Xảy Ra
20. Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
21. Con Người Có Cùng Một Tâm Nhưng Ai Nấy Ưa Thích Khác Nhau
22. Cùng Cư Sĩ Kim Thủy Nhược Luận Về Danh Tự
23. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải
24. Đại Sư Liên Trì Phổ Khuyến Giới Sát Phóng Sanh
25. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
26. Đạo Ở Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày
27. Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
28. Đạo Tràng Là Nơi Để Cầu Đạo
29. Đặt Tượng Nơi Trai Phòng
30. Dẫu Gặp Cảnh Ngộ Nào Cũng Vẫn An Vui
31. Đau Lòng Mỏi Miệng Khuyên Buông Xuống
32. Dạy Những Điều Thiết Yếu Về Lâm Chung
33. Dạy Về Lòng Tin Chân Thật Nguyện Thiết Tha
34. Đến Cũng Không Không Đi Cũng Không Không
35. Điều Kiện Để Giác Ngộ
36. Do Nguyên Nhân Gì Mà Phật Giáo Phải Chia Ra Nhiều Tông Phái...?
37. Đới Ngiệp Vãng Sanh
38. Đối Trị Tập Khí
39. Đức Phật Ấy Dạy Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội
40. Dùng Chân Đế và Tục Đế Để Phá Trừ Kiến Chấp và Trần Thuật Những Chuyện Linh Cảm Gần Đây
41. Duyên Và Sám Hối
42. Giãi Bày Khuyên Nhủ
43. Giải Thích Đề Mục Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
44. Giải Thích Đề Mục Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm
45. Giải thích đề mục kinh Diệu Pháp Liên Hoa
46. Giải Thích Sơ Lược Tựa Đề Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm
47. Giải Thích Sơ Lược Về Giáo Nghĩa Lục Tức Của Tông Thiên Thai
48. Giải thích tên kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
49. Giải Thích Tựa Đề Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
50. Giải Thích Về Đạo Khó Hành Và Đạo Dễ Hành
51. Giải Thích Về Nguyên Do Của Kiếp Vận
52. Giảng Nghĩa Chữ “Lữ Tam”
53. Giảng Nhân Quả Về Mặt Sự
54. Giảng Những Điểm Trọng Yếu Về Việc Giới Sát
55. Giảng niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tức tai
56. Giảng Tam Quy Ngũ Giới Thập Thiện và các nghĩa lý trọng yếu dành cho người niệm Phật
57. Giảng Về Lòng Tin Chân Thành Tâm Nguyện Tha Thiết
58. Giảng về nhân quả lớn lao để thành Phật và giải thích đại lược những nghĩa lý trọng yếu của Tứ Liệu Giản
59. Giảng Về Niệm Phật Tam Muội
60. Giảng Về Phương Pháp Niệm Phật
61. Giảng về tội đại vọng ngữ và những sự như đại hiếu trong nhà Phật
62. Giáo Lý Hạnh Quả
63. Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm
64. Hai Loại Tâm Lý Sai Lầm Thường Gặp Về Niệm Phật
65. Hai Yếu Tố Khiến Cho Phật Pháp Hủy Diệt
66. Hiện Báo Ác Báo Như Bóng Theo Hình
67. Học Phật Phải Cầu Thành Phật Thành Phật Phải Nhờ Di Đà
68. Học Phật Tức Là Học Làm Người
69. Kể Chuyện Vãng Sanh
70. Kệ Tụng Sám Hối Nghiệp Chướng Của Phổ Hiền Bồ Tát
71. Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Bắt Đầu Niệm Phật Trường Kỳ Suốt Ba Năm
72. Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Khởi Đầu Tinh Tấn Phật Thất
73. Khai Thị Niệm Phật Cho Người Già
74. Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Hai
75. Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Nhất
76. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Ất Mão
77. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Giáp Dần
78. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Nhâm Tý
79. Khai Thị Trong Dịp Kết Thất Niệm Phật Đầu Xuân Giáp Ngọ
80. Khai Thị Trong Phật Thất Năm Tân Dậu
81. Khẩu Quyết Niệm Phật Của Thảo Am Thiền Sư
82. Khỏe Mạnh Là Căn Bản Của Việc Tu Đạo
83. Khống Chế Và Chiếm Lấy
84. Khuyên Chú Trọng Nhân Quả
85. Khuyên Chuyên Cậy Vào Phật Lực
86. Khuyên Đầy Đủ Tín Nguyện
87. Khuyên Hành Nhân Nỗ Lực
88. Khuyến Khích Chuyên Cậy Vào Phật Lực
89. Khuyên Nên Giữ Lòng Thành Kính
90. Khuyên Nên Sống Trong Cõi Trần Học Đạo
91. Khuyên Nên Tại Gia Hoằng Pháp
92. Khuyên Nhủ Giãi Bày Lần Nữa
93. Khuyên Phát Lòng Tin Chân Thật
94. Khuyên Tín Hạnh Nguyện Nên Chân Thành Tha Thiết
95. Khuyên Trừ Nghi Sanh Tín
96. Kinh
97. Kinh Điển Phật Giáo Chữ Đã Kỳ Quái Mà Lời Văn Lại Khó Hiểu
98. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chương Thế Chí Viên Thông
99. Lâm Chung Tam Đại Yếu
100. Làm Đệ Tử Di Đà
101. Làm Thế Nào Để Đối Xử Hòa Mục Với Tất Cả Chúng Sanh
102. Làm Thế Nào Để Giữ Gìn Công Phu
103. Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Quyến Thuộc Học
104. Làm Thế Nào Để Tiêu Tai Miễn Nạn
105. Làm Thế Nào Hàng Phục Ma
106. Làm Thế Nào Mới Được Công Phu Đắc Lực
107. Lẽ Được Mất Của Chuyện Bàn Suông Về Không
108. Liệu Giản Pháp Môn
109. Lời Khuyên Chơn Thành Về Việc Tránh Sát Sanh
110. Lời Khuyên Niệm Phật Vãng Sanh Của Trần Hy Nguyện
111. Lời Phổ Thuyết Ở Thiên Mã Viện Hấp Phố
112. Lời Trần Tình Của Cụ Tuyết Tăng Nhân Dịp Phật Thất Năm Nhâm Tuất
113. Luận Định Các Pháp Tu Trì
114. Luận Về Báng Phật
115. Luận Về Bất Thoái Chuyển
116. Luận Về Bốn Cõi Tịnh Độ
117. Luận Về Cách Dự Phòng Tai Họa
118. Luận Về Cảnh Giới
119. Luận Về Giáo Dục Gia Đình
120. Luận Về Giới Luật
121. Luận Về Ngộ Chứng
122. Luận Về Sự Lý
123. Luận Về Tâm Tánh
124. Luận Về Thần Thông
125. Luận Về Tông Giáo
126. Luận Về Trì Chú
127. Luận Về Trì Danh Niệm Phật Cửu Phẩm Vãng Sanh
128. Luận Về Trung Ấm
129. Luận Về Tu Hành Xử Sự Phải Phù Hợp Thích Nghi
130. Luận Về Việc Gìn Lòng Lập Phẩm
131. Luận Về Xuất Gia
132. Lược Dẫn Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh
133. Lược Giải Về Năm Giới
134. Lược Giải Về Thập Thiện
135. Lược Giảng Chín Phẩm
136. Lý Của Việc Niệm Phật Thành Phật
137. Mở Rộng Tâm Lượng Bao Dung Kẻ Khác
138. Môn Dư Đại Đạo
139. Một Bữa Vô Thường Đến Mới Biết Ta Đang Mơ
140. Mục Đích Của Giáo Dục Phật Đà
141. Mười Điều Lợi Thù Thắng
142. Mười Niệm Liên Tục Bèn Được Vãng Sanh Là Chuyện Có Thể Ư...?
143. Mười Niệm Vãng Sanh
144. Mười Tâm Trong Kinh Bảo Tích
145. Mười Thứ Tín Tâm
146. Nếu Bị Nước Lớn Cuốn Trôi Xưng Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Liền Được Chỗ Cạn
147. Nếu Có Kẻ Trì Danh Vị Quán Thế Âm Bồ Tát Này Giả Sử Vào Trong Lửa Lớn Lửa Chẳng Thể Đốt Cháy Được
148. Nếu Có Vô Lượng Trăm Ngàn Vạn Ức Chúng Sanh Bị Các Khổ Não Nghe Đến Quán Thế Âm Bồ Tát
149. Nếu Tâm Chúng Sanh Nhớ Phật Niệm Phật Hiện Tại Hay Trong Tương Lai Nhất Định Thấy Phật
150. Người Đời Chẳng Biết Nhân Qủa Coi Sát Sanh Ăn Thịt Là Lẽ Chánh Đáng
151. Người Đời Muốn Tu Tịnh Nghiệp Chẳng Thể Nói Tôi Nay Bận Rộn Phải Đợi Đến Lúc Nhàn Hạ
152. Người Làm Công Tác Giáo Dục Xã Hội Thiện Nguyện
153. Người Sống Trong Thế Gian Hãy Nên Ai Nấy Trọn Hết Bổn Phận
154. Nguyên Nhân Khiến Đệ Tử Tin Phật Bắt Nguồn Từ Việc Nghiên Cứu Thuật Thôi Miên
155. Nguyện Thứ Năm Tùy Hỷ Công Đức
156. Nguyện Thứ Ba Rộng Tu Cúng Dường
157. Nguyện Thứ Bảy Thỉnh Phật Trụ Thế
158. Nguyện Thứ Chín Hằng Thuận Chúng Sanh
159. Nguyện Thứ Hai Xưng Tán Như Lai
160. Nguyện Thứ Mười Phổ Giai Hồi Hướng
161. Nguyện Thứ Nhất Lễ Kính Chư Phật
162. Nguyện Thứ Sáu Thỉnh Chuyển Pháp Luân
163. Nguyện Thứ Tám Thường Tùy Phật Học
164. Nguyện Thứ Tư Sám Hối Nghiệp Chướng
165. Nhìn Thấu Buông Xả Là Then Chốt Của Sự Thành Đạo
166. Nhìn Thấu Buông Xuống
167. Nhớ Phật Niệm Phật
168. Nhớ Phật Niệm Phật Thật Là Đường Tắt Để Đắc Đạo
169. Như Thị Ngã Văn
170. Những Câu Hỏi Về Ăn Chay
171. Niệm Phật Chẳng Tương Ứng Với Thật Tướng Là Do Ba Loại Nguyên Nhân
172. Niệm Phật Luận
173. Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết
174. Nói Chuyện Với Đồng Tu Tại Niệm Phật Đường
175. Nói Về ‘Hoa Nghiêm Giản Sử’ Và Điển Tịch Tịnh Tông
176. Nói Về Nhân Quả Và Chuyển Cảnh Giới
177. Phải Nhận Thức Rõ Hoàn Cảnh Hiện Tại Và Đường Lối Tương Lai
178. Phạm Thất Ngẫu Đàm Trích Bảy Đoạn
179. Phân Định Giới Hạn Giữa Thiền Và Tịnh
180. Pháp Khế Đạo
181. Pháp Môn Niệm Phật Là Thù Thắng Nhất
182. Pháp Thanh Tịnh Giải Thoát
183. Pháp Tu Thành Tựu Trong Đời Này
184. Phật Thuyết A Di Đà Kinh
185. Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký
186. Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký
187. Phép Quán Tướng Bạch Hào Của Phật
188. Phương Pháp Giải Cứu Nghịch Cảnh Tai Nạn Luân Hồi
189. Phương Pháp Khai Ngộ
190. Phương Pháp Niệm Phật
191. Phương Pháp Tu Hành
192. Quán Thế Âm Bồ Tát Do Nhân Duyên Gì Tên Là Quán Thế Âm...?
193. Quang Minh Của A Di Đà Phật Chẳng Bị Chướng Ngại
194. Quy Củ Tu Tập Của Phật Thất
195. Sớ Trùng Tu Ao Phóng Sanh Chùa Cực Lạc Ở Nam Tầm
196. Tam Phước
197. Tam Phước
198. Tam Quy Y
199. Tất Cả Các Cảnh Giới Trong Thế Gian Đều Là Vô Thường
200. Thân Cận Bạn Lành
201. Thân Người Khó Được
202. Thiền Tịnh Giảng Hòa
203. Thọ Mạng Của Phật Di Đà Là Hữu Lượng Hay Vô Lượng...?
204. Thông Vấn
205. Thư Răn Nhắc Những Người Mới Phát Tâm Học Phật Ở Quê Tôi
206. Thư Trả Lời Pháp Sư Hằng Tàm Thư Thứ Hai
207. Thư Trả Lời Pháp Sư Hằng Tàm Thư Thứ Nhất
208. Thuyền Chở Đá Chẳng Chìm
209. Tích Lũy Công Đức
210. Tiêu Trừ Chướng Ngại
211. Tín Nguyện Trì Danh
212. Tịnh Độ Quyết Nghi Luận
213. Tịnh Độ Thù Thắng
214. Tông Chỉ Niệm Phật Là Sanh Lòng Tin Chân Thật
215. Trả Lời Thư Cư Sĩ Châu Mạnh Do Hỏi Về Bốn Câu “Sắc Bất Dị Không” Trong Tâm Kinh
216. Trần thuật nguyên lý nhân quả và nêu những sự thực để chứng minh
217. Trích Dẫn Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ Của Tứ Minh Diệu Hiệp Đại Sư Thời Minh
218. Trích Dẫn Đại Thừa Khởi Tín Luận Của Mã Minh Bồ Tát
219. Trích Dẫn Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni
220. Trích Dẫn Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông
221. Trích Dẫn Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
222. Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết A Di Đà
223. Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết Quán Đảnh Tùy Nguyện Vãng Sanh Thập Phương Tịnh Độ Phổ Quảng Sở Vấn
224. Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Pháp
225. Trích Dẫn Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
226. Trích Dẫn Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
227. Trích Dẫn Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức
228. Trích Dẫn Lược Luận An Lạc Tịnh Ðộ Nghĩa Của Ðàm Loan Đại Sư
229. Trích Dẫn Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Của Đại Sư Phi Tích Ở Núi Tử Các Đời Đường
230. Trích Dẫn Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh
231. Trích Dẫn Tây Phương Hiệp Luận Của Thạch Đầu Đạo Nhân Tức Cư Sĩ Viên Hoằng Đạo Ở Hà Diệp Am Thời Minh
232. Trích Dẫn Tây Phương Xác Chỉ Của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
233. Trích Dẫn Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận Của Long Thọ Bồ Tát
234. Trích Dẫn Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Của Hoài Cảm Đại Sư Đời Đường
235. Trích Dẫn Thiền Tông Bí Mật Kinh
236. Trích Dẫn Tịnh Độ Luận Của Thích Ca Tài Đại Sư Đời Đường
237. Trích Dẫn Tịnh Ðộ Thập Nghi Luận Của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Đời Tùy
238. Trích Dẫn Vô Lượng Thọ Kinh Luận Của Thiên Thân Bồ Tát
239. Trích Yếu Các Sách Pháp Vựng Và Niên Phổ Về Đại Sư Hư Vân Đức Thanh Cổ Nham Thời Dân Quốc
240. Trích Yếu Các Sách Tịnh Nghiệp Tri Tân Và Niệm Phật Bách Vấn Của Đại Sư Ngộ Khai Khoát Nhiên Đời Thanh
241. Trích Yếu Di Trứ Của Đại Sư Trí Quang Văn Giác Thời Dân Quốc
242. Trích Yếu Lời Phán Định Hai Cách Tạp Tu Và Chuyên Tu Tịnh Nghiệp Của Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường
243. Trích Yếu Mộng Du Tập Của Đại Sư Hám Sơn Đức Thanh Đời Minh
244. Trích Yếu Ngữ Lục Của Đại Sư Mộng Đông Triệt Ngộ Đời Thanh
245. Trích Yếu Ngữ Lục Của Đại Sư Trác Tam Đế Nhàn Thời Dân Quốc [5]
246. Trích Yếu Pháp Ngữ Của Đại Sư Phạm Thiên Tỉnh Am Tư Tề Đời Thanh
247. Trích Yếu Pháp Vựng Của Đại Sư Thao Quang Viên Anh Thời Dân Quốc
248. Trích Yếu Pháp Vựng Của Đại Sư Từ Châu Phổ Hải Thời Dân Quốc
249. Trích Yếu Sách Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật Của Đại Sư Diệu Không Đời Thanh
250. Trích Yếu Sách Khuyến Tu Tịnh Ðộ Thiết Yếu Của Cư Sĩ Phục Trai Trần Hy Nguyện Đời Thanh
251. Trích Yếu Sách Liên Tông Bảo Giám Của Hổ Khê Tôn Giả Ưu Đàm Phổ Độ Đại Sư Đời Nguyên
252. Trích Yếu Sách Linh Phong Tông Luận Của Đại Sư Ngẫu Ích Trí Húc Đời Thanh
253. Trích Yếu Sách Long Thư Tịnh Ðộ Văn Của Cư Sĩ Hư Trung Vương Nhật Hưu Đời Tống
254. Trích Yếu Sách Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự Của Đại Sư Phổ Chiếu Trung Phong Minh Bổn Đời Tống
255. Trích Yếu Sách Tịnh Độ Cảnh Ngữ Của Đại Sư Triệt Lưu Hành Sách Đời Thanh
256. Trích Yếu Sách Tịnh Ðộ Di Tập Của Cư Sĩ Nhân Sơn Dương Văn Hội Đời Thanh
257. Trích Yếu Sách Tịnh Độ Hoặc Vấn Của Đại Sư Duy Tắc Thiên Như Đời Nguyên
258. Trích Yếu Sách Tịnh Độ Pháp Ngữ Của Đại Sư U Khê Truyền Đăng Vô Tận Đời Minh
259. Trích Yếu Sách Tịnh Ðộ Thặng Ngôn Của Cư Sĩ Tức Lư Thứ Dân Trương Quang Vỹ Đời Thanh
260. Trích Yếu Sách Tử Bách Lão Nhân Tập Của Đại Sư Tử Bách Đạt Quán Đời Minh
261. Trích Yếu Sách Văn Sao Chánh Tục Tam Biên Của Đại Sư Ấn Quang Thánh Lượng Thời Dân Quốc
262. Trích Yếu Sách Vân Thê Pháp Vựng Của Đại Sư Liên Trì Chu Hoằng Đời Minh
263. Trích Yếu Sách Vạn Thiện Đồng Quy Của Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ Đời Tống
264. Trích Yếu Sách Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn Của Từ Vân Sám Chủ Tuân Thức Đại Sư Đời Tống
265. Trích Yếu Tác Phẩm Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa Của Cư Sĩ Thắng Quán Diệu Hú Giang Vị Nông Thời Dân Quốc
266. Tự Chướng Tự Ngăn
267. Tu Hành Chư Vị Nhất Định Phải Hiểu Bản Thân Chúng Ta Có Loại Phiền Não Nào Nặng Nhất
268. Tu hành một ngày một đêm trong thế giới Sa Bà hơn làm lành trong thế giới Cực Lạc cả trăm năm
269. Tu Hành Ở Thế Gian Này Chướng Duyên Quá Nhiều
270. Tử Sanh Đại Sự
271. Vạn Pháp Vốn Nhàn Chỉ Riêng Mình Gây Rối
272. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử
273. Vãng Sanh Cực Lạc Cần Phải Hội Đủ Những Nhân Duyên Nào...?
274. Vãng Sanh Tịnh Độ Nói Theo Ý Nghĩa Rốt Ráo Trong Phật Pháp Thì Là Hữu Sanh Hay Vô Sanh...?
275. Y Giáo Phụng Hành Mới Có Thể Chứng Quả
276. Ý Nghĩa Biểu Pháp Chân Thật Của Tứ Đại Thiên Vương Trong Nhà Phật
277. Ý Nghĩa Chân Thật Của Phật Thất
278. Ý Nghĩa Chính Yếu Của Tịnh Pháp Giải Thoát
279. Ý Nghĩa Quan Trọng Của Việc Siêu Tiến Siêu Độ
TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh Kết Tập, Ấn Quang Đại Sư Giám Định
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mạc, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, giám định
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Trí Khiêm
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Hàm Thị
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Quang
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo VisuđhacaraKinh Sách Cùng Tác Giả

  
1. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1
2. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 2
3. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3
4. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4
5. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 5
6. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 6
7. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 7
8. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 8
9. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 9
10. A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký
11. A Di Đà Phật Thánh Điển
12. A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 1
13. A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 2
14. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
15. Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải
16. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục
17. Ấn Quang Pháp Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ
18. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên
19. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tăng Quảng Chánh Biên)
20. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ
21. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Bổ
22. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1-Quyển 4
23. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên
24. Cảm Ứng Thiên Vựng Biên
25. Chánh Ngoa Tập
26. Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
27. Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh Giảng Ký 1
28. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
29. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
30. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao
31. Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Toàn Tập
32. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú
33. Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan
34. Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải
35. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải
36. Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao
37. Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện
38. Lược Giảng Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo
39. Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ
40. Niệm Phật Luận
41. Niệm Phật Pháp Yếu
42. Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết
43. Phật Học Vấn Đáp Loại Biên
44. Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký
45. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Hợp Giải
46. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký
47. Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải Giảng Ký
48. Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tinh Hoa
49. Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký
50. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký
51. Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng
52. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký
53. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa
54. Tây Phương Xác Chỉ
55. Thọ Khang Bảo Giám
56. Tịnh Độ Cảnh Ngữ
57. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
58. Trùng Đính Tây Phương Công Cứ
59. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký Quyển Hạ
60. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký Quyển Thượng
61. Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập
62. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa
63. Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà
Phải biết: Muốn học Phật thì trước hết phải bắt đầu từ giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Nếu việc làm, tâm tư trái nghịch với Phật, dẫu suốt ngày niệm Phật, lợi ích rất nhỏ! Như gieo hạt lúa tốt nơi đất cát mặn, khó trúng mùa lớn.
Ấn Quang Đại Sư