Tác Giả

Cư Sĩ Như Hòa

1. Ba Điều Trọng Yếu Để Cầu Con
2. Bà Lão Cúng Đèn
3. Ba Nguyên Nhân Của Bịnh Tật
4. Bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình
5. Bàn Về Niệm Phật Tam Muội
6. Bát Khổ
7. Biết Quả Sợ Nhân Nên Cẩn Thận Gặp Duyên Đụng Cảnh Gắng Tu Tập
8. Buông Xuống Vô Lượng Pháp Đi Sâu Vào Một Môn
9. Căn Nguyên Của Bịnh Tật
10. Cảnh Tỉnh Mạng Người Vô Thường
11. Cầu Cảm Ứng
12. Cầu Sanh Tịnh Độ Là Tiểu Thừa Hay Đại Thừa...?
13. Chẳng Hiểu Giáo Tướng Thì Khó Thể Bàn Chuyện Có Không
14. Chỉ Có Pháp Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Thẳng Tắt Nhất
15. Chỉ Dạy Thiết Yếu Về Lúc Lâm Chung
16. Chỉ Nghe Danh Hiệu Phật Công Đức Cũng Không Thể Nghĩ Bàn
17. Chỉ Ra Nỗi Nguy Hiểm Trong Nẻo Luân Hồi
18. Chư Phật Bồ Tát Giúp Đỡ Chúng Sanh Đang Bị Khổ Nạn Như Thế Nào...?
19. Chưa Chứng Chân Như Thì Đối Với Lý Nhân Duyên Phải Rất Cẩn Trọng
20. Có Cực Lạc Tịnh Độ Hay Không...?
21. Có Người Nói Thời Mạt Pháp Cũng Là Lúc Đại Kiếp Sắp Xảy Ra
22. Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
23. Con Người Có Cùng Một Tâm Nhưng Ai Nấy Ưa Thích Khác Nhau
24. Cùng Cư Sĩ Kim Thủy Nhược Luận Về Danh Tự
25. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải
12345678910...

Kinh Sách Cùng Tác Giả

   
1. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1 , Việt dịch
2. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 2 , Việt dịch
3. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3 , Việt dịch
4. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4 , Việt dịch
5. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 5 , Việt dịch
6. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 6 , Việt dịch
7. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 7 , Việt dịch
8. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 8 , Việt dịch
9. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 9 , Việt dịch
10. A Di Đà Phật Thánh Điển , Việt dịch
11. A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 1 , Việt dịch
12. A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 2 , Việt dịch
13. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục , Việt dịch
14. Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Việt dịch
15. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục , Việt dịch
16. Ấn Quang Pháp Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ , Việt dịch
17. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên , Việt dịch
18. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tăng Quảng Chánh Biên) , Việt dịch
19. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ , Việt dịch
20. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Bổ , Việt dịch
21. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1-Quyển 4 , Việt dịch
22. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên , Việt dịch
23. Cảm Ứng Thiên Vựng Biên , Việt dịch
24. Chánh Ngoa Tập , Việt dịch
25. Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác , Việt dịch
26. Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh Giảng Ký 1 , Việt dịch
27. Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh Giảng Ký Tập 1 , Việt dịch
28. Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh Giảng Ký Tập 2 , Việt dịch
29. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tịnh Hạnh Phẩm giảng giải , Việt dịch
30. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng , Việt dịch
31. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao , Việt dịch
32. Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Quyển 1, 2 , Việt dịch
33. Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Toàn Tập , Việt dịch
34. Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận Thích Yếu , Việt dịch
35. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Việt dịch
36. Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Việt dịch
37. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luân Quán Hội Nghĩa phần 1 , Việt dịch
38. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luân Quán Hội Nghĩa Phần 2 , Việt dịch
39. Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Hán dịch
40. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải , Việt dịch
41. Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Việt dịch
42. Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện , Việt dịch
43. Lược Giảng Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo , Việt dịch
44. Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ , Việt dịch
45. Niệm Phật Luận , Việt dịch
46. Niệm Phật Pháp Yếu , Việt dịch
47. Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết , Việt dịch
48. Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Giảng Giải
49. Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký , Việt dịch
50. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Hợp Giải , Biên Soạn
51. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký , Việt dịch
52. Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải Giảng Ký , Việt dịch
53. Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tinh Hoa , Việt dịch
54. Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký , Việt dịch
55. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký , Việt dịch
56. Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng , Việt dịch
57. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Việt dịch
58. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa , Việt dịch
59. Sa Di Luật Nghi Yếu Lược , Việt dịch
60. Tây Phương Xác Chỉ , Việt dịch
61. Thọ Khang Bảo Giám , Việt dịch
62. Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Việt dịch
63. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa , Việt dịch
64. Trùng Đính Tây Phương Công Cứ , Việt dịch
65. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký Quyển Hạ , Việt dịch
66. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký Quyển Thượng , Việt dịch
67. Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập , Việt dịch
68. Vãng Sanh Thập Nghi Quảng Ngũ Uẩn Chư Luận Giảng Ký , Việt dịch
69. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa , Việt dịch
70. Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà , Việt dịch
Pháp Âm Liên Quan Tới Tác Giả
TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Huỳnh Lão
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lâm Khán Trị
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Lý Nhất Quang
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Như Hòa
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tịnh Nghiệp
Cư Sĩ Tịnh Thọ
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Trần Anh Kiệt
Cư Sĩ Tuệ Khai
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Võ Đình Cường
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tinh Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Châu Hoằng
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Duy Tắc Thiền sư Thiên Như Đời Dao Tần
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thích Tịnh Chiếu
Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Tri Lễ
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Vi Lâm Đạo Bái
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Đường Sa Môn Văn Thẩm Thiếu Khương
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Diệu Liên
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Châu
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Phụng
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Tịnh Từ
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Tâm Hải
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tiến Sĩ Sinh Học Matthieu Ricard
Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Đồng Tịnh
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Bổn
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Huệ Chiểu Chùa Đại Vân Ở Chuy Châu
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraMỗi một con cái đều là tiểu Bồ tát giúp cha mẹ trưởng thành thêm.