Tác Giả

Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

1. Ba Điều Trọng Yếu Để Cầu Con
2. Ba Nguyên Nhân Của Bịnh Tật
3. Bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình
4. Bàn Về Niệm Phật Tam Muội
5. Bát Khổ
6. Biết Quả Sợ Nhân Nên Cẩn Thận Gặp Duyên Đụng Cảnh Gắng Tu Tập
7. Buông Xuống Vô Lượng Pháp Đi Sâu Vào Một Môn
8. Căn Nguyên Của Bịnh Tật
9. Cảnh Tỉnh Mạng Người Vô Thường
10. Cầu Cảm Ứng
11. Cầu Sanh Tịnh Độ Là Tiểu Thừa Hay Đại Thừa...?
12. Chẳng Hiểu Giáo Tướng Thì Khó Thể Bàn Chuyện Có Không
13. Chỉ Có Pháp Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Thẳng Tắt Nhất
14. Chỉ Dạy Thiết Yếu Về Lúc Lâm Chung
15. Chỉ Nghe Danh Hiệu Phật Công Đức Cũng Không Thể Nghĩ Bàn
16. Chỉ Ra Nỗi Nguy Hiểm Trong Nẻo Luân Hồi
17. Chư Phật Bồ Tát Giúp Đỡ Chúng Sanh Đang Bị Khổ Nạn Như Thế Nào...?
18. Chưa Chứng Chân Như Thì Đối Với Lý Nhân Duyên Phải Rất Cẩn Trọng
19. Có Cực Lạc Tịnh Độ Hay Không...?
20. Có Người Nói Thời Mạt Pháp Cũng Là Lúc Đại Kiếp Sắp Xảy Ra
21. Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
22. Con Người Có Cùng Một Tâm Nhưng Ai Nấy Ưa Thích Khác Nhau
23. Cùng Cư Sĩ Kim Thủy Nhược Luận Về Danh Tự
24. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải
25. Đại Sư Liên Trì Phổ Khuyến Giới Sát Phóng Sanh
26. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
27. Đạo Ở Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày
28. Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
29. Đạo Tràng Là Nơi Để Cầu Đạo
30. Đặt Tượng Nơi Trai Phòng
31. Dẫu Gặp Cảnh Ngộ Nào Cũng Vẫn An Vui
32. Đau Lòng Mỏi Miệng Khuyên Buông Xuống
33. Dạy Những Điều Thiết Yếu Về Lâm Chung
34. Dạy Về Lòng Tin Chân Thật Nguyện Thiết Tha
35. Đến Cũng Không Không Đi Cũng Không Không
36. Điều Kiện Để Giác Ngộ
37. Do Nguyên Nhân Gì Mà Phật Giáo Phải Chia Ra Nhiều Tông Phái...?
38. Đới Ngiệp Vãng Sanh
39. Đối Trị Tập Khí
40. Đức Phật Ấy Dạy Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội
41. Dùng Chân Đế và Tục Đế Để Phá Trừ Kiến Chấp và Trần Thuật Những Chuyện Linh Cảm Gần Đây
42. Duyên Và Sám Hối
43. Giãi Bày Khuyên Nhủ
44. Giải Thích Đề Mục Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
45. Giải Thích Đề Mục Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm
46. Giải thích đề mục kinh Diệu Pháp Liên Hoa
47. Giải Thích Sơ Lược Tựa Đề Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm
48. Giải Thích Sơ Lược Về Giáo Nghĩa Lục Tức Của Tông Thiên Thai
49. Giải thích tên kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
50. Giải Thích Tựa Đề Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
51. Giải Thích Về Đạo Khó Hành Và Đạo Dễ Hành
52. Giải Thích Về Nguyên Do Của Kiếp Vận
53. Giảng Nghĩa Chữ “Lữ Tam”
54. Giảng Nhân Quả Về Mặt Sự
55. Giảng Những Điểm Trọng Yếu Về Việc Giới Sát
56. Giảng niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tức tai
57. Giảng Tam Quy Ngũ Giới Thập Thiện và các nghĩa lý trọng yếu dành cho người niệm Phật
58. Giảng Về Lòng Tin Chân Thành Tâm Nguyện Tha Thiết
59. Giảng về nhân quả lớn lao để thành Phật và giải thích đại lược những nghĩa lý trọng yếu của Tứ Liệu Giản
60. Giảng Về Niệm Phật Tam Muội
61. Giảng Về Phương Pháp Niệm Phật
62. Giảng về tội đại vọng ngữ và những sự như đại hiếu trong nhà Phật
63. Giáo Lý Hạnh Quả
64. Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm
65. Hai Loại Tâm Lý Sai Lầm Thường Gặp Về Niệm Phật
66. Hai Yếu Tố Khiến Cho Phật Pháp Hủy Diệt
67. Hiện Báo Ác Báo Như Bóng Theo Hình
68. Học Phật Phải Cầu Thành Phật Thành Phật Phải Nhờ Di Đà
69. Học Phật Tức Là Học Làm Người
70. Kể Chuyện Vãng Sanh
71. Kệ Tụng Sám Hối Nghiệp Chướng Của Phổ Hiền Bồ Tát
72. Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Bắt Đầu Niệm Phật Trường Kỳ Suốt Ba Năm
73. Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Khởi Đầu Tinh Tấn Phật Thất
74. Khai Thị Niệm Phật Cho Người Già
75. Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Hai
76. Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Nhất
77. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Ất Mão
78. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Giáp Dần
79. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Nhâm Tý
80. Khai Thị Trong Dịp Kết Thất Niệm Phật Đầu Xuân Giáp Ngọ
81. Khai Thị Trong Phật Thất Năm Tân Dậu
82. Khẩu Quyết Niệm Phật Của Thảo Am Thiền Sư
83. Khỏe Mạnh Là Căn Bản Của Việc Tu Đạo
84. Khống Chế Và Chiếm Lấy
85. Khuyên Chú Trọng Nhân Quả
86. Khuyên Chuyên Cậy Vào Phật Lực
87. Khuyên Đầy Đủ Tín Nguyện
88. Khuyên Hành Nhân Nỗ Lực
89. Khuyến Khích Chuyên Cậy Vào Phật Lực
90. Khuyên Nên Giữ Lòng Thành Kính
91. Khuyên Nên Sống Trong Cõi Trần Học Đạo
92. Khuyên Nên Tại Gia Hoằng Pháp
93. Khuyên Nhủ Giãi Bày Lần Nữa
94. Khuyên Phát Lòng Tin Chân Thật
95. Khuyên Tín Hạnh Nguyện Nên Chân Thành Tha Thiết
96. Khuyên Trừ Nghi Sanh Tín
97. Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Hỏi Phật Làm Sao Phát Khởi Tín Tâm
98. Kinh
99. Kinh Điển Phật Giáo Chữ Đã Kỳ Quái Mà Lời Văn Lại Khó Hiểu
100. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chương Thế Chí Viên Thông
101. Lâm Chung Tam Đại Yếu
102. Làm Đệ Tử Di Đà
103. Làm Thế Nào Để Đối Xử Hòa Mục Với Tất Cả Chúng Sanh
104. Làm Thế Nào Để Giữ Gìn Công Phu
105. Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Quyến Thuộc Học
106. Làm Thế Nào Để Tiêu Tai Miễn Nạn
107. Làm Thế Nào Hàng Phục Ma
108. Làm Thế Nào Mới Được Công Phu Đắc Lực
109. Lẽ Được Mất Của Chuyện Bàn Suông Về Không
110. Liệu Giản Pháp Môn
111. Lời Khuyên Chơn Thành Về Việc Tránh Sát Sanh
112. Lời Khuyên Niệm Phật Vãng Sanh Của Trần Hy Nguyện
113. Lời Phổ Thuyết Ở Thiên Mã Viện Hấp Phố
114. Lời Trần Tình Của Cụ Tuyết Tăng Nhân Dịp Phật Thất Năm Nhâm Tuất
115. Luận Định Các Pháp Tu Trì
116. Luận Về Báng Phật
117. Luận Về Bất Thoái Chuyển
118. Luận Về Bốn Cõi Tịnh Độ
119. Luận Về Cách Dự Phòng Tai Họa
120. Luận Về Cảnh Giới
121. Luận Về Giáo Dục Gia Đình
122. Luận Về Giới Luật
123. Luận Về Ngộ Chứng
124. Luận Về Sự Lý
125. Luận Về Tâm Tánh
126. Luận Về Thần Thông
127. Luận Về Tông Giáo
128. Luận Về Trì Chú
129. Luận Về Trì Danh Niệm Phật Cửu Phẩm Vãng Sanh
130. Luận Về Trung Ấm
131. Luận Về Tu Hành Xử Sự Phải Phù Hợp Thích Nghi
132. Luận Về Việc Gìn Lòng Lập Phẩm
133. Luận Về Xuất Gia
134. Lược Dẫn Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh
135. Lược Giải Về Năm Giới
136. Lược Giải Về Thập Thiện
137. Lược Giảng Chín Phẩm
138. Lý Của Việc Niệm Phật Thành Phật
139. Mở Rộng Tâm Lượng Bao Dung Kẻ Khác
140. Môn Dư Đại Đạo
141. Một Bữa Vô Thường Đến Mới Biết Ta Đang Mơ
142. Mục Đích Của Giáo Dục Phật Đà
143. Mười Điều Lợi Thù Thắng
144. Mười Niệm Liên Tục Bèn Được Vãng Sanh Là Chuyện Có Thể Ư...?
145. Mười Niệm Vãng Sanh
146. Mười Tâm Trong Kinh Bảo Tích
147. Mười Thứ Tín Tâm
148. Nếu Bị Nước Lớn Cuốn Trôi Xưng Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Liền Được Chỗ Cạn
149. Nếu Có Kẻ Trì Danh Vị Quán Thế Âm Bồ Tát Này Giả Sử Vào Trong Lửa Lớn Lửa Chẳng Thể Đốt Cháy Được
150. Nếu Có Vô Lượng Trăm Ngàn Vạn Ức Chúng Sanh Bị Các Khổ Não Nghe Đến Quán Thế Âm Bồ Tát
12


Pháp Âm Liên Quan Tới Tác Giả
TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Quang
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Bổn
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Huệ Chiểu Chùa Đại Vân Ở Chuy Châu
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraKinh Sách Cùng Tác Giả

   
1. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1
2. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 2
3. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3
4. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4
5. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 5
6. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 6
7. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 7
8. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 8
9. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 9
10. A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký
11. A Di Đà Phật Thánh Điển
12. A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 1
13. A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 2
14. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
15. Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải
16. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục
17. Ấn Quang Pháp Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ
18. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên
19. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tăng Quảng Chánh Biên)
20. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ
21. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Bổ
22. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1-Quyển 4
23. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên
24. Cảm Ứng Thiên Vựng Biên
25. Chánh Ngoa Tập
26. Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
27. Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh Giảng Ký 1
28. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
29. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
30. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao
31. Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Toàn Tập
32. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú
33. Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan
34. Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải
35. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải
36. Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao
37. Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện
38. Lược Giảng Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo
39. Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ
40. Niệm Phật Luận
41. Niệm Phật Pháp Yếu
42. Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết
43. Phật Học Vấn Đáp Loại Biên
44. Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký
45. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Hợp Giải
46. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký
47. Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải Giảng Ký
48. Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tinh Hoa
49. Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký
50. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký
51. Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng
52. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký
53. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa
54. Tây Phương Xác Chỉ
55. Thọ Khang Bảo Giám
56. Tịnh Độ Cảnh Ngữ
57. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
58. Trùng Đính Tây Phương Công Cứ
59. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký Quyển Hạ
60. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký Quyển Thượng
61. Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập
62. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa
63. Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà
Giữ một câu A-di-đà Phật nhặt nhiệm nối nhau, thường nhớ thường niệm. Khi những tâm tham lam bỏn sẻn, hờn giận, dâm dục, háo thắng, kiêu mạn, thoạt nổi lên, phải nghĩ: “Ta là người niệm Phật cầu giải thoát, không nên có tâm niệm như vậy”, nghĩ rồi liền trừ diệt đi. Như thế, lâu lâu những niệm lao thần tổn thân đều không do đâu mà khởi, sẽ được công đức không nghĩ bàn của Phật gia trì nơi thân tâm mình, dám bảo đảm trong mười ngày sẽ thấy đại hiệu. Nếu tu hành lôi thôi gián đoạn liền muốn được công hiệu, đó là khi mình khi người, tuy cũng có công đức, nhưng muốn do đó mà lành bệnh thì quyết không thể được