Kệ Tụng Sám Hối Nghiệp Chướng Của Phổ Hiền Bồ Tát
Pháp Thanh Tịnh Giải Thoát
Tam Phước
Tiêu Trừ Chướng Ngại
Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký
Đạo Ở Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày
Ðến Cũng Không Không Đi Cũng Không Không
Phương Pháp Khai Ngộ
Khỏe Mạnh Là Căn Bản Của Việc Tu Đạo
Làm Thế Nào Mới Được Công Phu Đắc Lực
Làm Thế Nào Hàng Phục Ma
Làm Thế Nào Để Đối Xử Hòa Mục Với Tất Cả Chúng Sanh
Nói Chuyện Với Đồng Tu Tại Niệm Phật Đường
Học Phật Tức Là Học Làm Người
Cầu Cảm Ứng
Làm Đệ Tử Di Đà
Mở Rộng Tâm Lượng Bao Dung Kẻ Khác
Người Làm Công Tác Giáo Dục Xã Hội Thiện Nguyện
Căn Nguyên Của Bịnh Tật
Phương Pháp Tu Hành
Làm Thế Nào Để Tiêu Tai Miễn Nạn
Lý Của Việc Niệm Phật Thành Phật
Nhìn Thấu Buông Xuống
Làm Thế Nào Để Giữ Gìn Công Phu
Khống Chế Và Chiếm Lấy
Tử Sanh Đại Sự
Kể Chuyện Vãng Sanh
Chư Phật Bồ Tát Giúp Đỡ Chúng Sanh Đang Bị Khổ Nạn Như Thế Nào...?
Nói Về Nhân Quả Và Chuyển Cảnh Giới
Mục Đích Của Giáo Dục Phật Đà
Tam Quy Y
Giáo Lý Hạnh Quả
Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Quyến Thuộc Học
Nói Về ‘Hoa Nghiêm Giản Sử’ Và Điển Tịch Tịnh Tông
Y Giáo Phụng Hành Mới Có Thể Chứng Quả
Ba Nguyên Nhân Của Bịnh Tật
Ý Nghĩa Chân Thật Của Phật Thất
Duyên Và Sám Hối
Ý Nghĩa Quan Trọng Của Việc Siêu Tiến Siêu Độ
Điều Kiện Để Giác Ngộ
Ý Nghĩa Biểu Pháp Chân Thật Của Tứ Đại Thiên Vương Trong Nhà Phật
Nguyện Thứ Nhất Lễ Kính Chư Phật
Nguyện Thứ Hai Xưng Tán Như Lai
Nguyện Thứ Ba Rộng Tu Cúng Dường
Nguyện Thứ Tư Sám Hối Nghiệp Chướng
Nguyện Thứ Năm Tùy Hỷ Công Đức
Nguyện Thứ Sáu Thỉnh Chuyển Pháp Luân
Nguyện Thứ Bảy Thỉnh Phật Trụ Thế
Nguyện Thứ Tám Thường Tùy Phật Học
Nguyện Thứ Chín Hằng Thuận Chúng Sanh
Nguyện Thứ Mười Phổ Giai Hồi Hướng
Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký
Niệm Phật Luận
Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết
Thiền Tịnh Giảng Hòa
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải
Chưa Chứng Chân Như Thì Đối Với Lý Nhân Duyên Phải Rất Cẩn Trọng
Chẳng Hiểu Giáo Tướng Thì Khó Thể Bàn Chuyện Có Không
Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Nhâm Tý
Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Giáp Dần
Đới Ngiệp Vãng Sanh
Khai Thị Trong Dịp Kết Thất Niệm Phật Đầu Xuân Giáp Ngọ
Khai Thị Trong Phật Thất Năm Tân Dậu
Lời Trần Tình Của Cụ Tuyết Tăng Nhân Dịp Phật Thất Năm Nhâm Tuất
Đau Lòng Mỏi Miệng Khuyên Buông Xuống
Học Phật Phải Cầu Thành Phật Thành Phật Phải Nhờ Di Đà
Pháp Tu Thành Tựu Trong Đời Này
Phương Pháp Niệm Phật
Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Nhất
Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Hai
Kinh Điển Phật Giáo Chữ Đã Kỳ Quái Mà Lời Văn Lại Khó Hiểu
Ba Mươi Bảy Đạo Phẩm Sâu Mầu Dường Như Hàng Sơ Cơ Như Chúng Tôi Chẳng Có Cách Nào Lãnh Ngộ
Môn Dư Đại Đạo
Ý Nghĩa Chính Yếu Của Tịnh Pháp Giải Thoát
Đạo Tràng Là Nơi Để Cầu Đạo
Nhớ Phật Niệm Phật
Do Nguyên Nhân Gì Mà Phật Giáo Phải Chia Ra Nhiều Tông Phái...?
Có Người Nói Thời Mạt Pháp Cũng Là Lúc Đại Kiếp Sắp Xảy Ra
Pháp Khế Đạo
Biết Quả Sợ Nhân Nên Cẩn Thận Gặp Duyên Đụng Cảnh Gắng Tu Tập
Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Ất Mão
Thông Vấn
Cùng Cư Sĩ Kim Thủy Nhược Luận Về Danh Tự
Can Ngăn Cư Sĩ Cố Triệu Trinh
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chương Thế Chí Viên Thông
Đại Sư Liên Trì Phổ Khuyến Giới Sát Phóng Sanh
Trích Yếu Lời Phán Định Hai Cách Tạp Tu Và Chuyên Tu Tịnh Nghiệp Của Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường
Trích Yếu Sách Vạn Thiện Đồng Quy Của Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ Đời Tống
Trích Yếu Sách Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn Của Từ Vân Sám Chủ Tuân Thức Đại Sư Đời Tống
Trích Yếu Sách Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự Của Đại Sư Phổ Chiếu Trung Phong Minh Bổn Đời Tống
Trích Yếu Sách Liên Tông Bảo Giám Của Hổ Khê Tôn Giả Ưu Đàm Phổ Độ Đại Sư Đời Nguyên
Trích Yếu Sách Tịnh Độ Hoặc Vấn Của Đại Sư Duy Tắc Thiên Như Đời Nguyên
Trích Yếu Sách Tịnh Độ Pháp Ngữ Của Đại Sư U Khê Truyền Đăng Vô Tận Đời Minh
Trích Yếu Sách Tử Bách Lão Nhân Tập Của Đại Sư Tử Bách Đạt Quán Đời Minh
Trích Yếu Sách Vân Thê Pháp Vựng Của Đại Sư Liên Trì Chu Hoằng Đời Minh
Trích Yếu Mộng Du Tập Của Đại Sư Hám Sơn Đức Thanh Đời Minh
Trích Yếu Sách Linh Phong Tông Luận Của Đại Sư Ngẫu Ích Trí Húc Đời Thanh
Trích Yếu Sách Tịnh Độ Cảnh Ngữ Của Đại Sư Triệt Lưu Hành Sách Đời Thanh
Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết A Di Đà
Lược Dẫn Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh
Trích Dẫn Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh
Trích Dẫn Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông
Trích Dẫn Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni
Trích Dẫn Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức
Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết Quán Đảnh Tùy Nguyện Vãng Sanh Thập Phương Tịnh Độ Phổ Quảng Sở Vấn
Trích Dẫn Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
Trích Dẫn Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
Trích Dẫn Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Pháp
Trích Dẫn Thiền Tông Bí Mật Kinh
Tín Nguyện Trì Danh
Kinh
Như Thị Ngã Văn
Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
Tịnh Độ Quyết Nghi Luận
Giảng niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tức tai
Bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình
Trần thuật nguyên lý nhân quả và nêu những sự thực để chứng minh
Giảng về nhân quả lớn lao để thành Phật và giải thích đại lược những nghĩa lý trọng yếu của Tứ Liệu Giản
Giải thích sơ lược về giáo nghĩa Lục Tức của tông Thiên Thai kiêm giảng về ăn chay phóng sanh
Thư Trả Lời Pháp Sư Hằng Tàm Thư Thứ Hai
Dùng Chân Đế và Tục Đế Để Phá Trừ Kiến Chấp và Trần Thuật Những Chuyện Linh Cảm Gần Đây
Giảng về tội đại vọng ngữ và những sự như đại hiếu trong nhà Phật
Giảng Tam Quy Ngũ Giới Thập Thiện và các nghĩa lý trọng yếu dành cho người niệm Phật
Thư Răn Nhắc Những Người Mới Phát Tâm Học Phật Ở Quê Tôi
Trả Lời Thư Cư Sĩ Châu Mạnh Do Hỏi Về Bốn Câu “Sắc Bất Dị Không” Trong Tâm Kinh
Thư Trả Lời Pháp Sư Hằng Tàm Thư Thứ Nhất
Giải thích đề mục kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Giải thích tên kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Có Cực Lạc Tịnh Độ Hay Không...?
Thọ Mạng Của Phật Di Đà Là Hữu Lượng Hay Vô Lượng...?
Cầu Sanh Tịnh Độ Là Tiểu Thừa Hay Đại Thừa...?
Vãng Sanh Tịnh Độ Nói Theo Ý Nghĩa Rốt Ráo Trong Phật Pháp Thì Là Hữu Sanh Hay Vô Sanh...?
Vãng Sanh Cực Lạc Cần Phải Hội Đủ Những Nhân Duyên Nào...?
Mười Niệm Liên Tục Bèn Được Vãng Sanh Là Chuyện Có Thể Ư...?
Giải Thích Về Đạo Khó Hành Và Đạo Dễ Hành
Hiện Báo Ác Báo Như Bóng Theo Hình
Tích Lũy Công Đức
Khuyên Phát Lòng Tin Chân Thật
Giãi Bày Khuyên Nhủ
Khuyên Nhủ Giãi Bày Lần Nữa
Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Bắt Đầu Niệm Phật Trường Kỳ Suốt Ba Năm
Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Khởi Đầu Tinh Tấn Phật Thất
Liệu Giản Pháp Môn
Giảng Nghĩa Chữ “Lữ Tam”
Phép Quán Tướng Bạch Hào Của Phật
Quy Củ Tu Tập Của Phật Thất
Lược Giảng Chín Phẩm
Dạy Cư Sĩ Hạ Tử Di
Dạy Cư Sĩ Đinh Canh Dã
Trích Dẫn Vô Lượng Thọ Kinh Luận Của Thiên Thân Bồ Tát
Trích Dẫn Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận Của Long Thọ Bồ Tát
Trích Dẫn Tây Phương Xác Chỉ Của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
Trích Dẫn Lược Luận An Lạc Tịnh Ðộ Nghĩa Của Ðàm Loan Đại Sư
Trích Dẫn Tịnh Ðộ Thập Nghi Luận Của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Đời Tùy
Trích Dẫn Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Của Hoài Cảm Đại Sư Đời Đường
Trích Dẫn Tịnh Độ Luận Của Thích Ca Tài Đại Sư Đời Đường
Trích Dẫn Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Của Đại Sư Phi Tích Ở Núi Tử Các Đời Đường
Trích Dẫn Đại Thừa Khởi Tín Luận Của Mã Minh Bồ Tát
Trích Dẫn Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ Của Tứ Minh Diệu Hiệp Đại Sư Thời Minh
Trích Dẫn Tây Phương Hiệp Luận Của Thạch Đầu Đạo Nhân Tức Cư Sĩ Viên Hoằng Đạo Ở Hà Diệp Am Thời Minh
Trích Yếu Pháp Ngữ Của Đại Sư Phạm Thiên Tỉnh Am Tư Tề Đời Thanh
Trích Yếu Ngữ Lục Của Đại Sư Mộng Đông Triệt Ngộ Đời Thanh
Trích Yếu Các Sách Tịnh Nghiệp Tri Tân Và Niệm Phật Bách Vấn Của Đại Sư Ngộ Khai Khoát Nhiên Đời Thanh
Trích Yếu Sách Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật Của Đại Sư Diệu Không Đời Thanh
Trích Yếu Ngữ Lục Của Đại Sư Trác Tam Đế Nhàn Thời Dân Quốc [5]
Trích Yếu Pháp Vựng Của Đại Sư Từ Châu Phổ Hải Thời Dân Quốc
Trích Yếu Pháp Vựng Của Đại Sư Thao Quang Viên Anh Thời Dân Quốc
Trích Yếu Các Sách Pháp Vựng Và Niên Phổ Về Đại Sư Hư Vân Đức Thanh Cổ Nham Thời Dân Quốc
Trích Yếu Di Trứ Của Đại Sư Trí Quang Văn Giác Thời Dân Quốc
Trích Yếu Sách Long Thư Tịnh Ðộ Văn Của Cư Sĩ Hư Trung Vương Nhật Hưu Đời Tống
Trích Yếu Sách Tịnh Ðộ Thặng Ngôn Của Cư Sĩ Tức Lư Thứ Dân Trương Quang Vỹ Đời Thanh
Trích Yếu Sách Khuyến Tu Tịnh Ðộ Thiết Yếu Của Cư Sĩ Phục Trai Trần Hy Nguyện Đời Thanh
Trích Yếu Sách Tịnh Ðộ Di Tập Của Cư Sĩ Nhân Sơn Dương Văn Hội Đời Thanh
Trích Yếu Tác Phẩm Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa Của Cư Sĩ Thắng Quán Diệu Hú Giang Vị Nông Thời Dân Quốc
No Record Found
Dù niệm thầm hay niệm ra tiếng đều phải nhiếp tâm niệm chắc chắn mà thôi. Hơn nữa, trong pháp trì danh, cần phải mỗi câu mỗi chữ, tâm và tiếng phải nương theo nhau, chẳng được xen tập mảy may ý niệm thế tục. Lâu ngày thành thục, quyết định được vãng sanh Cực Lạc, ngồi trên hoa sen báu, đạt lên địa vị Bất Thối. Nếu năm tháng tuổi già chưa hết, do ông đã chứng đắc như thế, ông sẽ dạy dỗ đại chúng hòng báo ân sâu của Phật.
Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát