Kinh Sách

ĐỀ MỤC

246. "Ai ở đời sát sinh,
Nói láo không chân thật,
Ở đời lấy không cho,
Qua lại với vợ người."
Hòa Thượng Thích Minh Châu