Tác Giả

Cư Sĩ Lý Viên Tịnh


Ban Cho Phước Huệ,

Triều đại nhà Đường, thầy Thích Pháp Thông là đệ tử của Quốc Trung Thiền sư. Từ lúc thơ ấu, Thầy đã là người có chí hướng và rất chuyên cần chăm học.... Xem Tiếp

Bạt Trừ Bệnh Khổ,

Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát thệ nguyện sâu rộng không ngần, tâm Từ Bi quảng đại vô biên, thế nên Ngài phân thân khắp vi trần sát độ trong mười.... Xem Tiếp

Cảnh Tỉnh Mạng Người Vô Thường,

Quang âm vùn vụt, thời thế đổi dời trong mỗi sát-na, một niệm chẳng trụ. Ðấy chính là tạo vật vì hết thảy bọn chúng sanh ta hiện tướng lưỡi rộng dài.... Xem Tiếp

Cứu Tế Ách Nạn,

Triều nhà Tấn, Lữ Tung tự là Mậu Cao, là người ở huyện Đoài châu, tỉnh Sơn Đông. Nhà Ông ở bên ngọn núi Thủy Phong. Phía Nam huyện Đoài Châu có một.... Xem Tiếp

Dạy Những Điều Thiết Yếu Về Lâm Chung,

Người sống trong thế gian, chẳng luận lâu hay mau, rốt cuộc cũng một lần chết. Cái chết ấy chẳng đáng tiếc, nhưng chỗ sẽ trở về sau khi chết chẳng.... Xem Tiếp

Độ Thoát Sanh Tử,

Triều nhà Tống có thầy Thích Huệ Kiến là người xuất gia từ lúc ấu thơ, có giới hạnh thanh tịnh vàlà người tu hành dõng mãnh. Trong niên hiệu Nghĩa Hy.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Pháp môn Tịnh Ðộ lý cực cao sâu, sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu.... Xem Tiếp

Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp

Như chúng ta đã biết trong Phật giáo, các vị đại Bồ tát nổi tiếng như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm,.... Xem Tiếp

Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục

Quán Âm là Thánh hiệu của một vị Bồ Tát mà giới Phật tử đều biết và từng nghe danh hiệu của Ngài..... Xem Tiếp