Kinh Sách

ĐỀ MỤC

224. "Nói thật, không phẫn nộ,
Của ít, thí người xin,
Nhờ ba việc lành này,
Người đến gần thiên giới."
Hòa Thượng Thích Minh Châu