Kinh Sách

ĐỀ MỤC

6. Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú