Tác Giả

Pháp Sư Viên Nhân


Ăn Chay,

Kinh Lăng Già dạy rằng: “Ăn thịt cùng với sát sanh đồng tội. Trong tất cả tội nghiệp, nghiệp giết hại là nặng nhất.” Vì đã tạo nghiệp giết hại ắt phải.... Xem Tiếp

Biển Lớn Phật Pháp Chỉ Có Tín Mới Vào Được,

Biển lớn Phật pháp chỉ có Tín mới vào được. Đối với pháp môn Tịnh Ðộ thì Tín lại càng trọng yếu. Vì trì danh niệm Phật là hành xứ sâu xa của chư Phật,.... Xem Tiếp

Buông Xuống,

Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm, kết tập thành Tam Tạng Kinh Điển, chính là nói gọn với chúng ta hai chữ “ buông xuống” Kim Kim Cang nói rằng: Tất.... Xem Tiếp

Công Đức Phóng Sanh,

Hỏi: Có thể nào giảng giải thêm về ý nghĩa sâu xa hơn nữa của việc phóng sinh trong trường hợp những con vật thả ra bị chết? Đáp: Chúng ta có thể.... Xem Tiếp

Dùng Voi Chở Nước,

Từ khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sinh nơi cõi đời ô trược này, thuyết pháp giáo hóa muôn loài, chúng sanh mới hiểu được lý “nhân quả báo ứng”,.... Xem Tiếp

Khuyên Phát Nguyện Phóng Sanh,

Kinh Phạm Võng dạy rằng: “Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sanh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Công Đức Phóng Sanh

Kinh Phạm Võng dạy rằng “Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh thì thấy tất cả người.... Xem Tiếp