Tác Giả

Hòa Thượng Thích Khánh Anh


Tổng Quát Ý Nghĩa Hai Thời Kinh,

Người tu phật, trước hết phải học cho thông suốt cả chữ lẫn nghĩa của trọn thời khoá tụng, để tiện khi vừa tụng thuộc lòng, vừa xét hiểu ý nghĩa. Lại.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Nhị Khóa Hiệp Giải

Xét ra, tánh pháp giới, tâm tri giác, chỉ thật là một tướng, tùy chúng sanh mỗi cơ cảm, nên pháp.... Xem Tiếp