Xây dựng đạo tràng, hộ trì đạo tràng nhất định phải giải hành tương ứng.  Giảng kinh thuyết pháp là Giải môn, lãnh chúng tu hành là Hành môn, cả hai đều quan trọng, cả hai đầy đủ mới là một đạo tràng hoàn chỉnh.  Nhưng người tu hành có đầy đủ giải và hành từ xưa đến nay rất hiếm, nếu cả hai đều chẳng đủ thì thà chọn Hành môn, chẳng cầu Giải môn.

Chọn hành môn, tức là cảm thấy mình chẳng hiểu, chẳng biết gì cả, việc gì cũng chẳng sánh bằng người khác, người như vậy sẽ rất khiêm tốn, chịu chắc thật niệm Phật, thông thường người như vậy sẽ được vãng sanh phẩm vị rất cao.  Người có Giải nhưng chẳng có Hành thì hoàn toàn tương phản, họ cống cao ngã mạn, cứ nghĩ mình giỏi nhất, cứ coi thường việc tu hành, sẽ chẳng thể vãng sanh.

Lãnh chúng tu hành là công việc tự lợi, lợi tha, quan trọng nhất là phải chân thành, chân thật, tự mình có tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm cung kính, tâm từ bi thì sẽ thành công.
 
Trích từ: Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm

Xây Tượng Hay Cứu Tế
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ

Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật
Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Quy Y Tam Bảo
Hòa Thượng Thích Đức Thắng

Quy Sơn Cảnh Sách
Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu

Thiền Tịnh Quyết Nghi
Đại Sư Thích Ấn Quang

Chính Pháp Và Tượng Pháp
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng