Phật Học Vấn Đáp


Thời gian chỉ tịnh chỉ muốn trong tâm không khởi một niệm, vậy nên áp dụng phương pháp nào?
Thời gian nhập thất chỉ tịnh thì tâm niệm thầm danh hiệu Phật hay là trong tâm không nên có bất cứ một pháp nào? Nhưng lúc niệm danh hiệu Phật trong tâm vẫn chưa yên tịnh. Thời gian chỉ tịnh chỉ muốn trong tâm không khởi một niệm, vậy nên áp dụng phương pháp nào?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 549

8/6/2022 6:04:06 AM
Tu Tịnh độ vốn có phương pháp của Tịnh độ tông. Các Tổ sư trước đây từng dạy rằng, nhập thất chỉ tịnh thì chỉ niệm danh hiệu Phật thầm trong tâm, như vậy mới gọi là tịnh niệm tương tục! Nếu như muốn đạt đến không khởi niệm, hoặc là không niệm mà niệm, niệm mà không niệm thì không phải người mới tu có thể đạt được trình độ đó liền. Nếu chưa đạt mà lại miễn cưỡng chế ngự thì sanh ra trạng thái khống chế tâm, nó cũng thuộc vọng niệm, cũng chỉ là một thứ bệnh! Nếu như người có tâm thuần thục và khéo tu, có thể đạt chân thật chỉ tịnh thì giữ tâm ấy, chớ nên chấp chặt vào một phương pháp.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn ĐápNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật