Phật Học Vấn Đáp

Sao không niệm dược sư phật hạnh phúc hơn?
Kinh Dược sư bổn nguyện nói vãng sanh cõi Tịnh độ lưu ly thì vĩnh viễn không còn thối chuyển; tuy không nói hơn cõi Cực lạc, nhưng nói hơn nhiều thế giới Ta bà này. Nếu như niệm danh hiệu Dược Sư thì hiện tại cầu tài được tài, cầu tất cả thì được tất cả, tại sao không hưởng lợi ích này trước, sau đó nguyện sanh về cõi Đông phương? Như thế thì có phải cõi Đông phương so với cõi Tây phương cực lạc hạnh phúc hơn nhiều?

8/5/2022 12:47:58 PM
Nếu như cư sĩ sanh vào thế giới của Phật Dược Sư thì không còn thối chuyển. Chỉ sợ rằng bạn không sanh vào được, thì làm sao nói tới vấn đề thối hay không thối. Với hai cõi Tịnh độ Đông và Tây, nếu được vãng sanh bất thối thì đều giống nhau, nhưng phải đầy đủ điều kiện mới được vãng sanh. Không dùng tâm thô tháo mà xem kinh Phật thì mới có hiệu quả, để khỏi trách Phật pháp sao không có ứng nghiệm. Nếu như còn tham luyến hưởng thụ thế gian thì còn gieo nghiệp sâu nặng tại trần gian. Chưa dứt tâm tham luyến mà mơ tưởng sanh vào cõi Đông phương Tịnh độ thì đâu có sự việc như vậy? Không gieo nhân thì làm sao gặt quả!

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Cực Lạc        Giới        Tịnh Độ        Vãng Sanh        Dược Sư       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi