Phật Học Vấn Đáp

Quý Vị có muốn làm việc một cách vui vẻ không?

9/9/2022 6:54:13 AM

Bất cứ công việc gì người ta giao phó, mình cũng tiếp nhận một cách vui vẻ: Woa! Tôi được phân cho làm công việc này thật là vinh hạnh, người ta đã coi trọng tôi. Nghĩ như vậy thì sẽ rất vui vẻ.

Nếu Quý Vị cứ nghĩ: Tại sao lại đưa công việc này cho tôi, sao không kêu người khác làm?

Như vậy thì Quý Vị sẽ buồn bực từ sáng đến tối, thường cảm thấy phiền mệt vô cùng vì công việc, chứ không phải do công việc làm cho Quý Vị mệt mỏi.

Thay vì đau khổ mà làm việc, tại sao không vui vẻ mà làm chứ?

Làm việc với tâm trạng vui vẻ thì công việc và thân tâm đều tốt.

Ngược lại làm với lòng uất ức thì không những làm không tốt mà mình cũng khổ não, cớ sao phải tự tìm phiền não như vậy?

Đã đành nhất định là phải làm thì tại sao không làm với tâm vui vẻ, mọi người đều được vui không tốt sao?

Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 . Đại Sư Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng ThưCâu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp