Phật Học Vấn Đáp


Tại sao làm việc gì cũng gặp khó khăn?
Đại Sư Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 457

9/9/2022 6:46:08 AM

Một là do anh không có phước, hai là do anh không có huệ. Nếu để cho những người có phước, có huệ làm thì sẽ không có khó khăn gì. Anh nói làm việc khó, nhưng không thể vì sợ khó mà không làm.

Không làm thì sao mà nuôi dưỡng phước huệ?  Những người không có phước huệ thật là khổ.


Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 .

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn ĐápNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật