Phật Học Vấn Đáp

Người tu Tịnh nghiệp phải đến trình độ nào mới được vãng sanh theo ý muốn?

8/19/2022 4:20:33 PM

Hành giả phải đạt Lý niệm Phật Tam muội (Lý nhất tâm bất loạn), mới được vãng sanh về Tịnh Độ trong mười phương theo ý muốn. (Xin đọc câu đáp 35B).

Pháp sư Tịnh Không nói: “Niệm Phật Thành một khối cũng có thể tự tại vãng sanh”. Nghĩa là sống chết theo ý muốn.

_____________
35B: https://adidaphat.net/FAQ/1868/Kim cang tri va mac tri la sao thua Thay
 

Trích từ:  Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Thượng Tọa Thích Minh Tuệ


Thẻ
Vãng Sanh        Nghiệp       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi